Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Wsparcie organizacyjne OFCL

Wspieranie grup roboczych we wdrażaniu zasad i praktyk efektywnej pracy zespołowej ponad granicami organizacyjnymi i specjalizacjami zawodowymi.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • rozwijanie i wdrażanie zasad i praktyk zespołowych w zakresie podejmowania decyzji, wyznaczania priorytetów, rozwiązywania problemów
  • pomaganie zespołom w przyjęciu nowych/współczesnych praktyk i zachowań w pracy, w tym – między innymi – określonych metodologii, procesów, narzędzi i ceremonii zwinnych
  • pomaganie zespołom w planowaniu i wyznaczaniu priorytetów na podstawie ich możliwości i dotychczasowego przebiegu pracy
  • usuwanie barier lub przeszkód utrudniających zespołom realizację ich misji i celów
  • udzielanie wskazówek i sugestii w celu wspierania członków zespołu w przyjmowaniu zasad samozarządzania i pracy wielofunkcyjnej
  • przeglądy efektywności zespołu – określenie, co poszło dobrze, co można poprawić, co można dodać lub usunąć z ich praktyki pracy.

Grupy robocze mogą się koncentrować na zarządzaniu projektami, produktami lub procesami, a także skupiać się na konkretnych problemach lub dostarczanych produktach.

Narzędzia i techniki wsparcia warsztatowego stanowią część stosowania tej umiejętności – ale nie są wystarczające.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Wsparcie organizacyjne: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Wsparcie organizacyjne: Poziom 4

Ułatwia serię działań grupowych lub warsztatów w sytuacji złożoności i niejednoznaczności oraz konkurujących ze sobą potrzeb udziałowców. Projektuje strukturyzowaną sekwencję spotkań, wydarzeń lub warsztatów w celu rozwiązania złożonych problemów. Rozumie wymagane wyniki i rezultaty pracy zespołu i ułatwia zespołowi ich osiągnięcie. Pomaga poprawić procesy i wydajność zespołu podczas warsztatów lub spotkań, wydarzeń lub warsztatów.

Wsparcie organizacyjne: Poziom 5

Ułatwia grupom roboczym osiąganie określonych celów i wyników. Zapewnia wsparcie, wskazówki i sugestie grupom roboczym i zespołom w celu nauki wspólnego rozwiązywania problemów i poprawy wydajności zespołu. Tworzy wspólne obowiązki i trwałe porozumienia z zespołem. Wdraża i doskonali uzgodnione zasady, praktyki, procesy i ceremonie zespołowe. Rozpoznaje i wykorzystuje mocne strony i ograniczenia dynamiki zespołu.

Wsparcie organizacyjne: Poziom 6

Ułatwia wielofunkcyjnym zespołom kierowniczym realizację celów i wyników organizacji. Projektuje powtarzalne, systematyczne lub doraźne procesy zespołowe służące podejmowaniu decyzji, wyznaczaniu priorytetów i rozwiązywaniu problemów na najwyższym poziomie. Wspiera zespoły kierownicze w rozwijaniu wspólnej odpowiedzialności i podejmowaniu decyzji, które umożliwiają zawieranie trwałych porozumień. Zadaje pytania i podnosi świadomość wyników pracy zespołu kierowniczego. Podaje sugestie zachęcające zespoły do nauki i doskonalenia współpracy. Kieruje rozwojem samoorganizujących się grup roboczych w całej organizacji.

Wsparcie organizacyjne: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.