Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Pozyskiwanie środków RESC

Pozyskiwanie, wdrażanie i włączanie zasobów.

Uwagi zawierające wskazówki

Zasoby obejmują – między innymi – pracowników najemnych, pracowników tymczasowych, konsultantów i wykonawców. Pozyskiwanie środków może dotyczyć działów, zespołów, projektów lub pojedynczych ról.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • rekrutację, selekcję, wdrażanie, przyjmowanie do pracy i przenoszenie zasobów
  • ocenę kandydatów z wykorzystaniem metod takich jak – między innymi – rozmowy kwalifikacyjne, centra oceny, przegląd CV/życiorysu, testy, ćwiczenia
  • zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami ustawowymi lub zewnętrznymi oraz kodeksami dobrego postępowania
  • mierzenie skuteczności podejścia do pozyskiwania środków przy użyciu takich metod, jak – między innymi – analiza retencji, ocena mediów i dostawców, satysfakcja klienta i walidacja metod selekcji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Pozyskiwanie środków: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Pozyskiwanie środków: Poziom 3

Wspiera menedżerów i zespoły w działaniach związanych z pozyskiwaniem środków i rekrutacją. Wykorzystuje zalecane narzędzia do planowania, tworzenia harmonogramów i śledzenia działań związanych z zasobami. Zapewnia wytyczne dotyczące oprogramowania, procedur, procesów, narzędzi i technik zarządzania zasobami i rekrutacji.

Pozyskiwanie środków: Poziom 4

Ułatwia i wspiera realizację działań związanych z pozyskiwaniem środków we współpracy z menedżerami i zespołami. Analizuje wnioski o zasoby w celu określenia zadań, umiejętności i wymaganego wysiłku. Tworzy i komunikuje otwarte stanowiska wewnątrz i na zewnątrz firmy. Przeprowadza wywiady i oceny z wykorzystaniem zaplanowanego formatu i struktury. Wdraża wewnętrzny przydział zasobów, dopasowując umiejętności do zadań. Przyczynia się do przenoszenia zasobów, przestrzegając odpowiednich przepisów ustawowych lub zewnętrznych oraz kodeksów postępowania.

Pozyskiwanie środków: Poziom 5

Planuje pozyskiwanie i rozmieszczanie zasobów w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb i bieżącego zapotrzebowania oraz zarządza tymi procesami. Definiuje wdrażanie procesów i narzędzi związanych z pozyskiwaniem środków i zarządza nim. Doradza w zakresie dostępnych opcji i dostosowuje podejście do zasobów w celu spełnienia wymagań. Przestrzega standardów, przepisów ustawowych lub zewnętrznych oraz kodeksów postępowania i zapewnia ich przestrzeganie. Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w celu wsparcia planów pozyskiwania środków. Mierzy efektywność procesów pozyskiwania zasobów i wdraża usprawnienia.

Pozyskiwanie środków: Poziom 6

Definiuje podejście do pozyskiwania środków dla znaczącej części organizacji zgodnie z planami dotyczącymi siły roboczej i strategicznymi celami biznesowymi. Przekazuje informacje o podejściu do zasobów i uzyskuje zaangażowanie organizacji. Doradza w zakresie standardów, przepisów ustawowych lub zewnętrznych oraz kodeksów postępowania i zapewnia ich przestrzeganie. Utrzymuje silną sieć zewnętrzną i ramy dla dostawców, aby wspierać pozyskiwanie i zdobywanie zasobów. Kieruje opracowywaniem planów i budżetu w celu zapewnienia, że organizacja posiada odpowiednio wykwalifikowane zasoby do realizacji celów i zobowiązań organizacyjnych. Dokonuje przeglądu bieżącego powodzenia i skuteczności procesów zarządzania zasobami.

Pozyskiwanie środków: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.