Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Planowanie siły roboczej WFPL

Oszacowanie zapotrzebowania na personel i umiejętności oraz zaplanowanie podaży niezbędnej do zaspokojenia tego zapotrzebowania.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • ocenę obecnego stanu siły roboczej
  • określenie siły roboczej niezbędnej do prowadzenia obecnych i przyszłych działań 
  • przyjmowanie lub opracowywanie ram umiejętności i zdolności
  • opracowywanie planów niwelowania różnic pomiędzy stanem obecnym a przyszłym z wykorzystaniem działań takich jak – między innymi – rekrutacja zewnętrzna, rozwój wewnętrzny, przekwalifikowanie, sourcing partnerów zewnętrznych, projektowanie organizacyjne, programy aktywizacji zawodowej 
  • wpływanie na politykę i praktyki organizacyjne w celu dostosowania rekrutacji, kształcenia, awansu oraz uznawania i nagradzania, aby wspierać rozwój inkluzywnej i zróżnicowanej siły roboczej 
  • zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami ustawowymi lub zewnętrznymi oraz kodeksami postępowania.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Planowanie siły roboczej: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Planowanie siły roboczej: Poziom 4

Gromadzi, utrzymuje i analizuje dane dotyczące potencjału zatrudnienia. Przeprowadza analizę luk w celu określenia mocnych stron i braków kadrowych w odniesieniu do strategii biznesowej i konkretnych przyszłych potrzeb. Przyczynia się do rozwoju planów dotyczących siły roboczej w celu zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania. Koordynuje i planuje bieżące działania związane z planowaniem siły roboczej. Pomaga w prowadzeniu wykazu umiejętności i zdolności.

Planowanie siły roboczej: Poziom 5

Kieruje opracowywaniem planów zatrudnienia w celu zapewnienia dostępności odpowiednio wykwalifikowanych zasobów do realizacji celów i zobowiązań organizacyjnych. Przyczynia się do rozwoju podejścia do planowania zasobów ludzkich. Nadzoruje i ocenia realizację planów dotyczących siły roboczej. Opracowuje aktualną ocenę umiejętności, zdolności i potencjału siły roboczej. Prognozuje przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności pracowników na podstawie planów biznesowych i czynników zewnętrznych. Prowadzi wykaz umiejętności i zdolności oraz identyfikuje możliwości uzupełnienia braków.

Planowanie siły roboczej: Poziom 6

Definiuje podejście do planowania zasobów ludzkich dla znaczącej części organizacji zgodnie ze strategicznymi celami biznesowymi. Informuje o podejściu do planowania zatrudnienia i uzyskuje zaangażowanie organizacji. Wybiera ramy, które mają być wykorzystane do inwentaryzacji umiejętności i zdolności organizacji. Interpretuje strategię biznesową w celu ukierunkowania prognozowania zapotrzebowania na siłę roboczą (umiejętności i liczba pracowników) dla organizacji. Monitoruje środowisko zewnętrzne w odniesieniu do podaży i pojawiających się trendów. Wpływa na politykę i praktyki zarządzania pracownikami, aby dostosować się do planów zatrudnienia. Prowadzi integrację ze strategiami i planami w zakresie zasobów. Monitoruje wykonanie planów zatrudnienia.

Planowanie siły roboczej: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.