Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie dostawcami SUPP

Dostosowanie celów i działań organizacji w zakresie wyników dostawcy do strategii i planów sourcingowych, równoważenia kosztów, wydajności i jakości usług.

Uwagi zawierające wskazówki

 Działania mogą obejmować między innymi:

  • tworzenie relacji roboczych opartych na współpracy, zaufaniu i otwartej komunikacji
  • zachęcanie do wspólnych innowacji i poprawy usług z dostawcami
  • proaktywne angażowanie dostawców dla obopólnej korzyści w celu rozwiązywania zdarzeń operacyjnych, problemów, słabych wyników i innych źródeł konfliktów
  • wdrażanie praktyk zarządzania dostawcami w celu wspierania usług opartych na chmurze
  • wdrożenie jasnych ścieżek eskalacji w celu omawiania i rozwiązywania problemów
  • zarządzanie wydajnością i ryzykiem w odniesieniu do wielu dostawców (wewnętrznych i zewnętrznych) z wykorzystaniem zestawu uzgodnionych metryk
  • zapewnienie zgodności z prawodawstwem
  • zarządzanie działalnością handlową i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, ciągłością i integralnością dostaw
  • wdrażanie zasad wyboru dostawców i analizy porównawczej wyników dostawców.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6 7

Zarządzanie dostawcami: Poziom 1

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 2

Pomaga podczas gromadzenia i sporządzania raportów danych na temat wydajności dostawców. Pomaga podczas rutynowej codziennej komunikacji między organizacją a dostawcami.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 3

Stanowi rutynowy punkt kontaktu między organizacją a dostawcami. Wspiera rozwiązywanie zdarzeń, problemów lub niezadowalających wyników dostawców. Gromadzi i sporządza raporty danych na temat wydajności dostawców.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 4

Gromadzi dane na temat wydajności dostawców oraz bada problemy. Monitoruje i sporządza raporty na temat jakości dostawców, satysfakcji klienta, przestrzegania wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz rynku. Sprawdza, czy wydajność dostawców jest zgodna z warunkami umowy. Proaktywnie angażuje się i współpracuje z dostawcami w celu rozwiązania zdarzeń, problemów lub niezadowalających wyników. Wdraża inicjatywy i programy poprawy usług związanych z zarządzaniem dostawcami.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 5

Zarządza dostawcami w celu spełnienia kluczowych wskaźników wydajności i uzgodnionych celów. Zarządza relacjami operacyjnymi między dostawcami i gwarantuje wykrywanie potencjalnych sporów oraz ich rozwiązanie. Przeprowadza analizę porównawczą i korzysta z danych dotyczących wyników dostawców w celu zapewnienia właściwego monitorowania wyników i ich regularnej oceny. Korzysta z doświadczenia dostawców, aby wspierać i informować strategie rozwoju. Zarządza wdrożeniem działań na rzecz poprawy usług dostawców. Wskazuje ograniczenia i możliwości podczas negocjowania lub ponownej negocjacji umów.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 6

Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne w celu zapewnienia skutecznego zarządzania dostawcami w całym zintegrowanym łańcuchu dostaw. Definiuje podejście do komunikacji handlowej i zarządzania relacjami z dostawcami. Tworzy pozytywne i efektywne środowisko pracy z dostawcami dla obopólnych korzyści. Zapewnia, że istnieją zasoby i narzędzia do przeprowadzania benchmarkingu. Dokonuje przeglądu analiz dostawców i ocenia efektywność w całym łańcuchu dostaw. Zarządza ryzykiem i zapewnia jakość usług świadczonych przez dostawców.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 7

Określa ogólną strategię zarządzania dostawcami, obejmującą skuteczne zarządzanie i relacje operacyjne na wszystkich poziomach. Prowadzi współpracę z dostawcami. Dostosowuje cele dotyczące wyników dostawców i działania związane z zarządzaniem relacjami z dostawcami do celów biznesowych i handlowych oraz strategii pozyskiwania dostawców. Ustanawia ramy zarządzania dostawcami oraz monitorowania świadczonych usług i uzyskiwania wartości handlowej z umów. Reprezentuje organizację w istotnych z handlowego punktu widzenia sporach z dostawcami.