Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie kontraktami ITCM

Zarządzanie i kontrola nad obsługą formalnych kontraktów na dostawę produktów i usług.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zarządzanie tworzeniem, realizacją i analizą kontraktów
  • rekomendowanie działań mających na celu optymalizację wyników finansowych i operacyjnych oraz minimalizację ryzyka
  • zarządzanie kontraktami dotyczącymi usług opartych na chmurze.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Zarządzanie kontraktami: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie kontraktami: Poziom 3

Działa jako rutynowy punkt kontaktowy pomiędzy organizacją a dostawcami w zakresie zarządzania kontraktami. Wspiera gromadzenie danych dotyczących realizacji kontraktów. Tworzy standardowe raporty dotyczące realizacji kontraktów.

Zarządzanie kontraktami: Poziom 4

Pozyskuje i gromadzi dane dotyczące wydajności umów (takie jak ceny i koszty łańcucha dostaw) oraz monitoruje wyniki względem kluczowych wskaźników wydajności. Monitoruje postęp wobec celów biznesowych określonych w analizie biznesowej. Proaktywnie zarządza ryzykiem i mechanizmem nagród w ramach umowy. Wskazuje i sporządza raporty na temat niewystarczającej wydajności i rozwija możliwości usprawnień. Monitoruje zgodność z warunkami ogólnymi i podejmuje odpowiednie kroki, aby zaradzić niezgodności. Wskazuje, gdzie wymagana jest zmiana, i tworzy plany w przypadku zmienności. Zapewnia wdrożenie protokołów zarządzania zmianą w porozumieniu z udziałowcami.

Zarządzanie kontraktami: Poziom 5

Nadzoruje i mierzy realizację zobowiązań ustawowych. Stosuje kluczowe wskaźniki wydajności do monitorowania i kwestionowania wydajności oraz wskazuje możliwości ciągłego doskonalenia. Rozwija strategie rozwiązujące problem niewystarczającej wydajności i braku zgodności, włączając zastosowanie warunków umownych. Wskazuje konieczność zmiany, ocenia jej wpływ i doradza udziałowcom w zakresie konsekwencji i implikacji. Negocjuje opcje i dąży do uzyskania odpowiedniej autoryzacji. Aktywnie wspiera i angażuje ekspertów i udziałowców w celu zapewnienia wskazania możliwości ciągłego doskonalenia w ramach procesu przeglądu i analizy porównawczej. Rozwija i wdraża protokoły zarządzania zmianą.

Zarządzanie kontraktami: Poziom 6

Negocjuje i rozwiązuje problemy dotyczące umowy, włączając niedotrzymanie zobowiązań umownych. Promuje procesy kontroli zmiany i prowadzi negocjacje w sprawie zmienności. Opowiada się za programami ciągłego doskonalenia, wspólnym opracowywaniem strategii i inicjatyw do poprawy jakości. Przeprowadza wszechstronne oceny finansowe. Stoi na straży zachowania niedyskryminującego oraz zgodności prawnej. Gwarantuje dokumentowanie i promowanie wyciągniętych wniosków wśród wszystkich udziałowców. Opracowuje szerokie referencje branżowe / dla danej kategorii jako mistrz dobrych praktyk.

Zarządzanie kontraktami: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.