Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Badania RSCH

Systematyczne tworzenie nowej wiedzy poprzez gromadzenie danych, innowacje, eksperymenty, ocenę i rozpowszechnianie.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • określanie celów badawczych i metod, za pomocą których będą prowadzone badania
  • aktywne uczestnictwo w społeczności naukowców
  • komunikowanie się formalne i nieformalne poprzez media cyfrowe, konferencje, czasopisma, książki i seminaria.

Umiejętność Badania zdefiniowana w SFIA jest wykorzystywana do tworzenia nowej wiedzy, w tym – między innymi– w komercyjnych pracach badawczo-rozwojowych lub instytucjach akademickich.

Ze względu na swoją nazwę umiejętność ta może być mylona z ogólnym poszukiwaniem informacji i badaniem interesującego nas tematu. W większości przypadków ogólne poszukiwanie informacji jest ujęte w zakresie obowiązków opisanych w ogólnych atrybutach SFIA. Wiele z umiejętności zawodowych SFIA odnosi się również do badania tematu lub podobnych działań.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Badania: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Badania: Poziom 2

W ramach danego celu badawczego pomaga podczas wyboru rzetelnych i niezawodnych zasobów oraz ocenia je. Wyszukuje odpowiednie materiały, korzystając ze specjalistycznych stron internetowych i źródeł, czyta stosowne artykuły, aby aktualizować wiedzę z danej dziedziny. Przygotowuje raporty z przeprowadzonych prac i zapewnia część materiału gotowego do publikacji. Organizuje pod kierownictwem osobisty zbiór stosownych materiałów.

Badania: Poziom 3

W ramach danych celów badawczych opiera się na odpowiednich koncepcjach i udoskonala je – pod kątem badań, włączając ocenę, rozwój, demonstracje i wdrożenie. Stosuje standardowe metody gromadzenia i analizowania danych ilościowych i jakościowych. Tworzy raporty z badań, aby przedstawić metodologię badawczą, ustalenia i wnioski. Zapewnia część materiału gotowego do publikacji. Korzysta z dostępnych zasobów, aby aktualizować wiedzę ze stosownych dziedzin, i prowadzi osobisty zbiór stosownych materiałów. Uczestniczy w społecznościach badawczych.

Badania: Poziom 4

Opiera się na odpowiednich koncepcjach w celu oceny, rozwoju, demonstracji i wdrożenia badań i udoskonala je. Przyczynia się do realizacji celów badawczych i propozycji finansowania. Gromadzi i analizuje dane jakościowe i ilościowe. Przyczynia się do realizacji planów badawczych i wskazuje odpowiednie możliwości publikacji i rozpowszechniania ustaleń badawczych. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności badawczych. Przedstawia dokumentację podczas konferencji, przyczynia się do jakości znacznych części materiału do publikacji i przedstawia raporty klientom.

Badania: Poziom 5

Ustala cele oraz metody badawcze i przeprowadza projekty badawcze w celu generowania oryginalnych pomysłów. Pozyskuje zewnętrzne dofinansowanie badań i zarządza nim. Utrzymuje silną sieć zewnętrzną w ramach obszaru własnej specjalizacji. Przekazuje porady i wskazówki dotyczące prowadzenia badań. Wybiera, dostosowuje i przyjmuje narzędzia i techniki gromadzenia danych. Rozwija, ocenia i konstruktywnie krytykuje badania i pomysły innych osób. Udostępnia praktyczne prezentacje rezultatów badań. Bierze udział w działalności zawodowej poza zatrudniającą organizacją. Przedstawia dokumentację na istotnych konferencjach, pisze artykuły publikowane w czasopismach specjalistycznych oraz prezentuje raporty kluczowym udziałowcom.

Badania: Poziom 6

Rozwija organizacyjną politykę badawczą i nadzoruje prace stanowisk badawczych. Promuje działania na zewnętrz, przyciąga i zarządza znaczącym portfolio ustaleń badawczych. Wyznacza cele badawcze i zatwierdza propozycje badawcze. Kieruje strategicznymi i/lub międzydyscyplinarnymi projektami badawczymi. Utrzymuje silną sieć zewnętrzną sięgającą poza własny obszar specjalizacji. Przejmuje czołową rolę w działaniach zawodowych poza własną organizacją zatrudniającą. Przedstawia prezentacje wprowadzające na głównych konferencjach, pisze artykuły w czasopismach o dużej sile oddziaływania oraz prezentuje raporty głównym klientom.

Badania: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.