Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie wiedzą KNOW

Zarządzanie istotną wiedzą w celu tworzenia wartości dla organizacji.

Uwagi zawierające wskazówki

Zarządzanie wiedzą ma na celu poprawę wydajności, wspieranie procesu podejmowania decyzji i ograniczanie ryzyka. 

Działania mogą obejmować między innymi:

  • systematyczne przechwytywanie, rozwój i korzystanie ze zbiorowej wiedzy organizacji oraz dzielenie się nią
  • dostosowywanie podejść do zarządzania wiedzą
  • rozwijanie wspierającej i opartej na współpracy kultury dzielenia się wiedzą w celu skutecznego przyjęcia rozwiązań technologicznych w zakresie zarządzania wiedzą
  • zapewnienie dostępu do wiedzy nieformalnej, ukrytej, jak również do wiedzy formalnej, udokumentowanej, jawnej
  • ułatwianie wewnętrznej i zewnętrznej współpracy i komunikacji
  • tworzenie i wspieranie wspólnot praktyk
  • pozyskiwanie, organizowanie i rozwijanie informacji, wiedzy i historii pochodzących od pracowników, klientów i partnerów zewnętrznych
  • benchmarking zewnętrzny.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6 7

Zarządzanie wiedzą: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 2

Utrzymuje bazę danych zarządzania wiedzą. Stosuje wiedzę specjalistyczną w celu zdobywania i klasyfikowania treści, korzystając z porad ekspertów w razie konieczności.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 3

Utrzymuje systemy zarządzania wiedzą oraz treści spełniające potrzeby firmy. Wspiera inne osoby, umożliwiając im ukończenie działań z zakresu zarządzania wiedzą oraz tworzenia nawyków dotyczących zarządzania wiedzą. Wspiera zmiany w praktykach zawodowych, aby ułatwiać zdobywanie i wykorzystanie wiedzy. Składa sprawozdania na temat postępu działań z zakresu zarządzania wiedzą. Konfiguruje i rozwija systemy oraz standardy zarządzania wiedzą.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 4

Organizuje zasoby wiedzy i nadzoruje cykl identyfikowania, zdobywania, klasyfikacji, zapisywania i utrzymywania zasobów. Ułatwia udostępnianie wiedzy, współpracę i jej przekazywanie. Wdraża inicjatywy zarządzania specyficzną wiedzą. Monitoruje wykorzystanie i wpływ wiedzy. Sprawdza treść istniejącej wiedzy, aby wskazać problemy, ryzyko i możliwości.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 5

Opracowuje i wdraża procesy i zachowania związane z zarządzaniem wiedzą. Zapewnia porady, wskazówki i wsparcie, aby pomóc ludziom w przyjęciu i wdrożeniu zarządzania wiedzą. Przyczynia się do definiowania polityk, standardów i wytycznych w zakresie zarządzania wiedzą. Ocenia i wybiera metody i narzędzia zarządzania wiedzą. Promuje technologie, procesy i zachowania sprzyjające współpracy, aby ułatwić dzielenie się pomysłami i wiedzą na temat pracy. Dzieli się pomysłami i przykładami istniejących praktyk. Wdraża zarządzanie wiedzą na poziomie programu, projektu i zespołu.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 6

Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne w zakresie zarządzania wiedzą. Inicjuje rozwój podejścia do zarządzania wiedzą organizacyjną i przewodzi w nim. Dzieli się różnymi podejściami do dzielenia się wiedzą w ramach wspólnot praktyk, jednostek biznesowych i sieci. Promuje dzielenie się wiedzą poprzez operacyjne procesy i systemy biznesowe. Monitoruje i ocenia inicjatywy związane z dzieleniem się wiedzą. Zarządza przeglądami korzyści i wartości zarządzania wiedzą. Identyfikuje i zaleca usprawnienia.

Zarządzanie wiedzą: Poziom 7

Tworzy strategię zarządzania wiedzą w całej organizacji i kieruje tworzeniem kultury zarządzania wiedzą. Osadza zarządzanie wiedzą w ramach jednostek biznesowych i rozwija strategiczne umiejętności zarządzania wiedzą. Wzmacnia znaczenie udostępniania wiedzy poprzez dostosowanie celów i nagród indywidualnych oraz organizacyjnych. Wskazuje możliwości nawiązania strategicznych relacji lub współpracy z klientami, dostawcami i partnerami.