Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Nauczanie TEAC

Realizowanie i ocenianie programów nauczania w zorganizowanym i systematycznym środowisku edukacyjnym.

Uwagi zawierające wskazówki

Nauczanie skupia się na:

  • rozwoju zrozumienia zasad, podejść i praktyk, które leżą u podstaw określonego tematu lub obszaru wiedzy
  • metodach, technikach i praktyce nauczania (pedagogice).

Umiejętność ta jest ogólna i może być stosowana w nauczaniu każdego tematu lub obszaru wiedzy. W kontekście ram SFIA obejmuje:

  • tematy i obszary wiedzy wspierające dowolną z umiejętności opisanych w ramach SFIA
  • oraz zastosowanie tych tematów i obszarów wiedzy w innych dyscyplinach i praktykach.

W kontekście programów nauczania informatyki i IT poruszane tematy to zazwyczaj:

  • powszechne umiejętności cyfrowe potrzebne do bezpiecznego korzystania ze świata cyfrowego, uczestniczenia w nim i wnoszenia do niego wkładu w codziennym życiu i pracy
  • podstawowe i bardziej zaawansowane aspekty konkretnych tematów i obszarów wiedzy, w tym nowo powstających technologii i nowych zastosowań dla istniejących technologii
  • idee myślenia obliczeniowego i zastosowania pojęć obliczeniowych w życiu codziennym i w praktyce zawodowej.

Nauczanie: Poziom 2

Przyczynia się do realizacji aspektów programów nauczania informatyki i technologii informacyjnych w formalnym kontekście edukacyjnym. Stosuje dobre praktyki w projektowaniu, opracowywaniu i dostarczaniu treści nauczania. Ocenia osiągnięcia uczniów w aspektach obszaru programu nauczania, zapewniając wsparcie w celu zwiększenia zrozumienia przez uczniów, jeśli jest to potrzebne.

Nauczanie: Poziom 3

Dostarcza większość programu nauczania. Stosuje dobre praktyki w projektowaniu, opracowywaniu i dostarczaniu treści nauczania. Utrzymuje świadomość istotnych badań pedagogicznych i dziedzinowych. Ocenia osiągnięcia uczniów w całym programie nauczania. Zapewnia informacje zwrotne i wsparcie, aby pomóc uczniom lepiej je zrozumieć.

Nauczanie: Poziom 4

Dostarcza program nauczania. Stosuje dobre praktyki poparte badaniami pedagogicznymi do projektowania, opracowywania i dostarczania treści niezbędnych do nauczania. Ocenia wyniki uczniów i przegląda wyniki kohortowe. Doradza i pomaga uczniom, aby umożliwić im osiągnięcie celów nauki.

Nauczanie: Poziom 5

Kieruje nauczaniem i oceną programu nauczania lub ścieżki edukacyjnej. Wdraża strategie doskonalenia w zakresie nauczania i oceny. Dokonuje przeglądu badań pedagogicznych i praktyk odnoszących się do tematów zawartych w programach nauczania. Stosuje dobre praktyki nauczania w projektowaniu, opracowywaniu i dostarczaniu treści nauczania. Przyczynia się do rozwoju i wdrażania specjalistycznych praktyk nauczania wymaganych przez program nauczania. Ocenia i monitoruje osiągnięcia uczniów oraz efektywność działań dydaktycznych w ramach programu nauczania. Doradza w zakresie stosowania odpowiednich metod pedagogicznych i podejścia do oceny.

Nauczanie: Poziom 6

Kieruje nauczaniem, oceną i doskonaleniem szeregu programów nauczania lub ścieżek edukacyjnych. Dokonuje przeglądu i krytycznej oceny badań pedagogicznych i praktyk istotnych dla programów nauczania. Opracowuje wprowadzanie zaawansowanych lub specjalistycznych praktyk nauczania i kieruje nimi. Przewodzi i pomaga innym w rozwoju dobrych praktyk w projektowaniu, rozwoju i dostarczaniu treści edukacyjnych. Monitoruje, ocenia i składa sprawozdania z realizacji działań w zakresie nauczania i oceny w ramach swoich obszarów odpowiedzialności.

Nauczanie: Poziom 7

Zatwierdza strategie nauczania, oceny i doskonalenia w odniesieniu do szerokiego zakresu programów nauczania lub ścieżek kształcenia. Kieruje określaniem, wdrażaniem i monitorowaniem nauczania w celu spełnienia odpowiednich ustawowych i zawodowych wzorców i ram. Zabezpiecza środki na realizację zobowiązań dydaktycznych organizacji. Monitoruje i ocenia odpowiednie dziedziny i badania pedagogiczne w celu określenia i wdrożenia ulepszeń w realizacji programów nauczania.