Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Cyfrowa analiza kryminalistyczna DGFS

Odzyskiwanie i badanie materiałów znalezionych w urządzeniach cyfrowych.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • gromadzenie, przetwarzanie, konserwację i analizę materiałów
  • przedstawianie dowodów kryminalistycznych na bazie całości ustaleń.

W zakres cyfrowej analizy kryminalistycznej wchodzi poszukiwanie dowodów na komputerach i wszelkich urządzeniach zdolnych do przechowywania danych cyfrowych. Dowody te mogą być wykorzystane do wspierania działań mających na celu zmniejszenie luk w zabezpieczeniach, dochodzenia w sprawach karnych, oszustw, kontrwywiadu lub egzekwowania prawa.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Cyfrowa analiza kryminalistyczna: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna: Poziom 3

Wspiera cyfrowe dochodzenia kryminalistyczne poprzez stosowanie standardowych narzędzi i technik do badania urządzeń. Odzyskuje uszkodzone, usunięte lub ukryte dane z urządzeń. Utrzymuje integralność dokumentacji oraz gromadzi informacje i dowody w sposób prawnie dopuszczalny.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna: Poziom 4

Projektuje i przeprowadza złożone badania kryminalistyczne urządzeń cyfrowych. Określa wymagania dotyczące zasobów i narzędzi do prowadzenia dochodzeń. Przetwarza i analizuje dowody zgodnie z polityką, standardami i wytycznymi oraz wspiera opracowywanie ustaleń i raportów z zakresu analizy kryminalistycznej.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna: Poziom 5

Prowadzi dochodzenia, aby prawidłowo zebrać, przeanalizować i przedstawić wyniki, w tym dowody cyfrowe, zarówno odbiorcom biznesowym, jak i prawnym. Zestawia wnioski i zalecenia oraz przedstawia wyniki badań kryminalistycznych udziałowcom. Planuje działania z zakresu cyfrowej analizy kryminalistycznej w organizacji i zarządza nimi. Udziela porad eksperckich w zakresie cyfrowej analizy kryminalistycznej. Przyczynia się do rozwoju zasad, standardów i wytycznych w zakresie cyfrowej analizy kryminalistycznej. Ocenia i wybiera narzędzia i techniki cyfrowej analizy kryminalistycznej.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna: Poziom 6

Planuje podejście organizacji do cyfrowej analizy kryminalistycznej i kieruje nim. Określa politykę, standardy i wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia przez organizację badań z zakresu cyfrowej analizy kryminalistycznej. Prowadzi dochodzenia wysokiego ryzyka, duże lub szeroko zakrojone dochodzenia z zakresu cyfrowej analizy kryminalistycznej i zarządza nimi, angażując w razie potrzeby dodatkowych specjalistów. Zezwala na udostępnienie formalnych sprawozdań z ekspertyzy sądowej.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.