Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Zarządzanie cyklem życia danych

Zarządzanie cyklem życia danych

Zarządzanie produktem PROD

Zarządzanie i rozwój produktów lub usług poprzez ich pełny cykl życia od powstania, przez wzrost, dojrzałość, spadek, aż do wycofania z rynku.

Uczenie maszynowe MLNG

Rozwijanie systemów, które uczą się poprzez doświadczenie i wykorzystanie danych.

Wizualizacja danych VISL

Ułatwianie zrozumienia danych poprzez przedstawianie koncepcji, idei i faktów za pomocą reprezentacji graficznych.

Modelowanie danych i projektowanie DTAN

Opracowywanie modeli i diagramów w celu reprezentacji i komunikacji wymagań dotyczących danych i zasobów danych.

Projekt bazy danych DBDS

Specyfikowanie, projektowanie i utrzymywanie mechanizmów przechowywania i dostępu do danych.

Inżynieria danych DENG

Projektowanie, budowanie, operacjonalizacja, zabezpieczanie i monitorowanie potoków danych oraz magazynów danych.

Analiza sytuacji biznesowej BUSA

Badanie sytuacji biznesowych w celu zdefiniowania rekomendacji działań usprawniających.

Ocena wykonalności FEAS

Definiowanie, ocena i opisywanie opcji zmian biznesowych pod kątem wykonalności finansowej, technicznej i biznesowej oraz dopasowania strategicznego.

Definicja wymagań i zarządzanie REQM

Zarządzanie wymaganiami przez cały cykl życia dostawy i eksploatacji.

Prowadzenie testów akceptacyjnych BPTS

Zatwierdzanie systemów, produktów, procesów biznesowych lub usług w celu określenia, czy kryteria akceptacji zostały spełnione.

Architektura rozwiązania ARCH

Opracowywanie i komunikowanie wielowymiarowej architektury rozwiązania w celu osiągnięcia uzgodnionych wyników biznesowych.

Projektowanie systemów DESN

Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań i uzgodnionych architektur systemów.

Administrowanie bazami danych DBAD

Instalowanie, konfigurowanie, monitorowanie, utrzymywanie i poprawianie wydajności baz danych i magazynów danych.

Zarządzanie dostępnością AVMT

Zapewnienie, że usługi zapewniają uzgodniony poziom dostępności, aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom biznesu.

Zarządzanie magazynowaniem STMG

Planowanie, wdrażanie i optymalizacja technologii i procesów wykorzystywanych do przechowywania danych.

Zarządzanie wydajnością CPMG

Zapewnienie, że komponenty usług mają pojemność i wydajność, która sprosta bieżącym i planowanym potrzebom biznesowym.

Tworzenie treści INCA

Planowanie, projektowanie i tworzenie informacji tekstowej, w razie potrzeby wspartej treścią graficzną.

Publikowanie treści ICPM

Zarządzanie i ciągłe doskonalenie procesów, które gromadzą, składają i publikują treści.

Zarządzanie rozwojem systemów DLMG

Planowanie, szacowanie i wykonywanie prac związanych z rozwojem systemów zgodnie z czasem, budżetem i celami jakościowymi.

Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG

Rozwijanie komponentów oprogramowania w celu dostarczenia wartości dla udziałowców.

Testowanie TEST

Badanie produktów, systemów i usług w celu oceny zachowania oraz tego, czy spełniają one określone lub nieokreślone wymagania i cechy.