Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Kultura danych i możliwości

Kultura danych i możliwości

Innowacje INOV

Identyfikowanie, wyznaczanie priorytetów, inkubowanie i wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez technologie informacyjne, komunikacyjne i cyfrowe.

Usprawnianie procesów biznesowych BPRE

Tworzenie nowych i potencjalnie zakłócających podejść do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV

Zapewnienie przywództwa, porad i wsparcia we wdrożeniu w celu oceny możliwości organizacyjnych oraz identyfikacji, wyznaczenia priorytetów i wdrożenia ulepszeń.

Metody i narzędzia METL

Zapewnienie przyjęcia i efektywnego wykorzystania metod i narzędzi w całej organizacji.

Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI

Planowanie, projektowanie i wdrażanie zintegrowanej struktury i kultury organizacyjnej.

Ocena kompetencji LEDA

Ocenianie wiedzy, umiejętności, kompetencji i zachowań za pomocą dowolnych środków, formalnych lub nieformalnych, w odniesieniu do ram takich jak SFIA.

Zarządzanie wiedzą KNOW

Zarządzanie istotną wiedzą w celu tworzenia wartości dla organizacji.

Dostawa szkolenia ETDL

Przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i zmiana zachowań z wykorzystaniem szeregu technik, zasobów i mediów.

Pomiar MEAS

Rozwijanie i obsługa zdolności pomiarowych w celu wspierania uzgodnionych potrzeb informacyjnych organizacji.

Zarządzanie wynikami PEMT

Poprawa wyników organizacji poprzez rozwój wydajności jednostek i grup roboczych w celu osiągnięcia uzgodnionych celów z wymiernymi rezultatami.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi CIPM

Planowanie, projektowanie i wdrażanie działań mających na celu przejście organizacji i ludzi do wymaganego stanu przyszłego.