Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: System zarządzania danymi

System zarządzania danymi

System zarządzania GOVN

Określenie i stosowanie ram podejmowania decyzji, zarządzania relacjami z udziałowcami oraz określania prawomocnych uprawnień.

Zarządzanie ryzykiem BURM

Planowanie i wdrażanie procesów i procedur w całej organizacji w celu zarządzania ryzykiem wpływającym na sukces lub integralność przedsiębiorstwa.

Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL

Dopasowanie strategii technologicznej organizacji do jej misji biznesowej, strategii i procesów oraz udokumentowanie tego za pomocą modeli architektonicznych.

Zarządzanie informacjami IRMG

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie pełnego cyklu życia zarządzania cyfrowo zorganizowanymi informacjami i zapisami.

Zarządzanie danymi DATM

Opracowywanie i wdrażanie planów, polityk i praktyk, które kontrolują, chronią i optymalizują wartość zasobów danych.

Ochrona danych osobowych PEDP

Wdrażanie i obsługa ram kontroli i strategii zarządzania w celu promowania zgodności z przepisami dotyczącymi danych osobowych.

Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT

Wywieranie wpływu na postawy, decyzje i działania udziałowców dla obopólnych korzyści.

Koordynacja systemów informacyjnych ISCO

Koordynacja strategii informacyjnych i technologicznych w przypadku, gdy przyjęcie wspólnego podejścia przyniosłoby korzyści organizacji.

Planowanie strategiczne ITSP

Tworzenie i utrzymywanie strategii mającej na celu dostosowanie działań organizacyjnych, planów i zasobów do celów biznesowych.

Zarządzanie ciągłością COPL

Opracowywanie, wdrażanie i testowanie ram ciągłości działania.