Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Umiejętności zarządzania cyklem życia danych

Umiejętności zarządzania cyklem życia danych

Umiejętności potrzebne do obsługi pełnego cyklu życia danych, od przechwytywania generacji, konserwacji, aktywnego użytkowania, publikacji, archiwizacji po czyszczenie.

Zarządzanie rozwojem systemów DLMG

Planowanie, ocena i realizacja programów prac rozwojowych systemu zgodnie z celami dotyczącymi terminu, budżetu i jakości. Wskazanie zasobów niezbędnych do rozwoju systemu oraz sposobu zapewnienia zgodności ze skuteczną wydajnością dostaw. Dostosowanie czynności zapewniających rozwój systemów oraz ich realizacja zgodnie z ustalonymi architekturami i standardami. Rozwój strategii komunikacji planów rozwoju przyszłych systemów. Wdrożenie i przyjęcie modeli cyklu życia rozwoju systemów opartych na kontekście pracy i odpowiednim wyborze pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Architektura rozwiązania ARCH

Projekt i komunikacja struktur na wysokim poziomie w celu umożliwienia i kierowania projektem i rozwojem zintegrowanych rozwiązań spełniających obecne i przyszłe potrzeby biznesowe. Oprócz komponentów technologicznych architektura rozwiązania obejmuje zmiany usług, procesów, organizacji i modeli pracy. Dostarczanie wszechstronnych wytycznych dotyczących rozwoju i zmiany elementów rozwiązania, aby zapewnić, że uwzględniają one stosowne architektury, strategie, zasady, standardy i praktyki (włączając bezpieczeństwo) oraz że istniejące i planowane elementy rozwiązania pozostają zgodne.

Definicja wymagań i zarządzanie REQM

Ujawnienie, analiza, specyfikacja i sprawdzanie wymagań i ograniczeń na poziomie umożliwiającym skuteczny rozwój i obsługę nowego lub zmienionego oprogramowania, systemów, procesów, produktów i usług. Zarządzanie wymaganiami przez cały okres dostawy i operacyjnego cyklu życia oprogramowania, systemu, procesów, produktów i usług. Negocjacje dotyczące kompromisów akceptowalnych dla kluczowych udziałowców oraz mieszczących się w ramach budżetu, wymagań technicznych, ustawowych i innych ograniczeń. Przyjęcie i wdrożenie modeli cyklu życia zarządzania wymaganiami w oparciu o kontekst pracy oraz odpowiedni wybór pomiędzy podejściem prognozowanym / opartym na planie a bardziej adaptacyjnym (iteracyjnym i zwinnym).

Modelowanie danych i projektowanie DTAN

Rozwój modeli w celu reprezentowania i komunikowania wymagań danych oraz umożliwienia organizacjom zrozumienia ich zasobów danych oraz relacji pomiędzy rzeczywistymi podmiotami. Badania, analiza i ustalanie zakresu wymagań danych do wspierania rozwoju systemów oprogramowania, integracji danych oraz czynności odzyskiwania danych. Iteracja, przegląd i konserwacja wymagań i modeli danych.

Projekt bazy danych DBDS

Specyfikacja, projektowanie i utrzymanie mechanizmów przechowywania i dostępu do danych wspierających potrzeby informacyjne firmy. Projektowanie fizycznych warstw danych, rozwiązywanie potrzeb dotyczących zasobów danych i struktur lokalnie przechowywanych danych danego przedsiębiorstwa. Definicja fizycznych lub wirtualnych struktur przechowywania danych niezbędnych do obsługi usług wywiadu biznesowego oraz analizy danych.

Analizy biznesowe BUAN

Metodyczne badania, analizy, przeglądy i dokumentacja wszystkich lub części działalności pod względem celów biznesowych, funkcji i procesów, wykorzystanych informacji oraz danych, na których oparto informacje. Definicja wymagań dotyczących poprawy procesów i systemów, ograniczenia ich kosztów, poprawy zrównoważonego rozwoju oraz oznaczenia ilościowego potencjalnych korzyści biznesowych. Wspólne tworzenie i powtarzanie realnych specyfikacji i kryteriów akceptacji w ramach przygotowań do wdrożenia systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Przyjęcie i wdrożenie podejścia analizy biznesowej w oparciu o kontekst pracy i dokonanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Projektowanie systemów DESN

Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań, zgodnie z ustalonymi architekturami systemów, przestrzegając standardów korporacyjnych i w ramach ograniczeń dotyczących wydajności i wykonalności. Wskazanie koncepcji i ich przełożenia na projekt, stanowiący podstawę konstrukcji i weryfikacji systemów. Projekt lub wybór elementów. Rozwój kompletnego zestawu szczegółowych modeli, właściwości i/lub cech opisanych w sposób odpowiedni do wdrożenia. Przyjęcie i dostosowanie modeli cyklu życia projektu systemów opartych na kontekście pracy i dokonaniu odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG

Planowanie, projektowanie, tworzenie, zmienianie, weryfikacja, testowanie i dokumentacja nowych i zmienionych elementów oprogramowania w celu dostarczenia uzgodnionej wartości dla udziałowców. Wskazanie, tworzenie i zastosowanie uzgodnionego rozwoju oprogramowania i standardów oraz procesów bezpieczeństwa. Przyjęcie i wdrożenie modeli cyklu życia rozwoju oprogramowania i dokonanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Testowanie procesów biznesowych BPTS

Planowanie, projektowanie, zarządzanie, realizacja i raportowanie w sprawie testów procesów biznesowych oraz oceny przydatności. Zastosowanie umiejętności w zakresie oceny zdefiniowanych procesów pod kątem ergonomii, przydatności i przydatności do określonego celu. Obejmuje syntezę zadań testowych do wykonania (od zestawienia potrzeb użytkownika i specyfikacji interfejsu użytkowniku), projekt programu oceny, wybór przykładowych użytkowników, analizę wydajności oraz przedstawienie wyników zespołowi ds. rozwoju.

Testowanie TEST

Planowanie, projektowanie, zarządzanie, wykonanie i dokonywanie raportów z testów przy użyciu odpowiednich narzędzi i technik testowania oraz zgodnie z ustalonymi standardami dotyczącymi procesów oraz regulacjami branżowymi. Celem testowania jest zapewnienie, że nowe i zmienione systemy, konfiguracje, pakiety lub usługi wraz z dowolnymi interfejsami działają zgodnie ze specyfikacją (włączając wymagania bezpieczeństwa), a ryzyka powiązane z wdrożeniem są odpowiednio poznane i udokumentowane. Testowanie obejmuje proces inżynierii, korzystania i utrzymania testaliów (przypadki testowe, skrypty testowe, raporty z testów, plany testów itd.) w celu zmierzenia i poprawy jakości testowanego oprogramowania.

Analityka INAN

Zastosowanie matematyki, statystyki, modelowania prognostycznego oraz technik uczenia maszynowego w celu wykrycia istotnych wzorców i wiedzy w zarejestrowanych danych. Analiza danych w dużych ilościach, prędkościach i różnorodności (liczby, symbole, tekst, dźwięk i obraz). Rozwój perspektywicznych, prognostycznych, rzeczywistych, opartych na modelu spostrzeżeń w celu tworzenia wartości i skutecznego podejmowania decyzji. Identyfikacja, sprawdzanie poprawności i wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zestawów danych generowanych podczas różnorodnych procesów.

Wizualizacja danych VISL

Proces interpretacji koncepcji, pomysłów i faktów przy użyciu prezentacji graficznych. Streszczanie i podsumowanie charakterystyki danych, ułatwienie wyłonienia możliwości, identyfikacji ryzyka, analizy trendów w celu ułatwienia skutecznego podejmowania decyzji. Przedstawianie ustaleń i spostrzeżeń dotyczących danych w kreatywny sposób w celu ułatwienia zrozumienia danych przez odbiorców technicznych i nietechnicznych.

Tworzenie treści informacji INCA

Zastosowanie zasad i praktyk tworzenia, projektowania, kontrolowania i prezentowania informacji tekstowych (wspieranych w razie konieczności treściami graficznymi), aby spełnić wymagania zamierzonych odbiorców. Informacje mogą być przekazywane w formie cyfrowej, drukowanej lub na innym nośniku. Zarządzanie procesem tworzenia oraz interakcjami w ramach procesu redakcji i publikacji.

Publikowanie treści informacji ICPM

Ocena i zastosowanie różnych metod i opcji publikacji, rozpoznanie kluczowych funkcji, włączając opcje open source i dotyczące własności. Zarządzanie i dostosowanie procesów gromadzenia, zestawiania i publikowania informacji, włączając formę uporządkowaną i częściowo uporządkowaną w celu doręczenia ich użytkownikowi. Zarządzanie prawami autorskimi, ochroną danych oraz innymi kwestiami prawnymi powiązanymi z publikacją i ponownym wykorzystaniem opublikowanych informacji i danych.

Administrowanie bazami danych DBAD

Instalowanie, konfigurowanie, aktualizowanie, administrowanie, monitorowanie i konserwacja baz danych. Zapewnienie wsparcia dot. operacyjnych baz danych w użytku produkcyjnym oraz do celów wewnętrznych i tymczasowych, takich jak rozwój i testowanie iteracyjne. Poprawa jakości baz danych i narzędzi oraz procesów administracji bazy danych (włączając automatyzację).

Zarządzanie dostępnością AVMT

Definiowanie, analiza, planowanie, pomiary, utrzymanie i usprawnienie wszystkich aspektów dostępności usług, włączając dostępność zasilania. Ogólna kontrola i zarządzanie dostępnością usług, aby zapewnić, że poziom dostarczonych usług w ramach wszystkich usług jest zgodny lub przekracza obecne i przyszłe uzgodnione potrzeby firmy w rentowny sposób.

Zarządzanie magazynowaniem STMG

Planowanie, wdrożenie, konfiguracja i dostrojenie sprzętu i oprogramowania do magazynowania, obejmujące przechowywanie danych online, offline, zdalnych oraz poza siedzibą firmy (kopie zapasowe, archiwizacja i odzyskiwanie) oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami ustawowymi i dot. bezpieczeństwa.

Zarządzanie wydajnością CPMG

Planowanie, projektowanie i zarządzanie wydajnością, funkcjonalnością i zrównoważonym rozwojem elementów usługi (włączając sprzęt, oprogramowanie, zasoby sieciowe oraz oprogramowanie/infrastrukturę jako usługę), aby spełnić obecne i prognozowane potrzeby w wydajny kosztowo sposób dostosowany do działalności. Modelowanie długoterminowych i krótkoterminowych wahań poziomu wydajności wymaganego do realizacji usługi. Wdrożenie technik kontroli zapotrzebowania oraz zwiększenia/zmniejszenia wydajności w rentowny sposób, w terminie, zgodnie ze zmianami zapotrzebowania.