Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Architektura rozwiązania ARCH

Projekt i komunikacja struktur na wysokim poziomie w celu umożliwienia i kierowania projektem i rozwojem zintegrowanych rozwiązań spełniających obecne i przyszłe potrzeby biznesowe. Oprócz komponentów technologicznych architektura rozwiązania obejmuje zmiany usług, procesów, organizacji i modeli pracy. Dostarczanie wszechstronnych wytycznych dotyczących rozwoju i zmiany elementów rozwiązania, aby zapewnić, że uwzględniają one stosowne architektury, strategie, zasady, standardy i praktyki (włączając bezpieczeństwo) oraz że istniejące i planowane elementy rozwiązania pozostają zgodne.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Architektura rozwiązania: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Architektura rozwiązania: Poziom 4

Przyczynia się do rozwoju architektury rozwiązań w danej branży, infrastrukturze lub obszarze funkcyjnym. Wskazuje i ocenia alternatywne architektury i kompromis pod względem kosztów, jakości i skalarności. Tworzy specyfikacje elementów, warstw i interfejsów w chmurze lub lokalnych w celu przełożenia na szczegółowe projekty przy użyciu wybranych usług i produktów. Wspiera programy lub projekty zmian poprzez przygotowanie planów i zastosowań technicznych zasad projektowania, które są zgodne ze standardami przedsiębiorstwa i architektury rozwiązania (włączając bezpieczeństwo).

Architektura rozwiązania: Poziom 5

Kieruje rozwojem architektury rozwiązania w określonej działalności, infrastrukturze lub obszarze funkcyjnym. Gwarantuje dostępność odpowiednich narzędzi i metod oraz ich zrozumienie i wdrożenie w rozwoju architektury. W ramach programu zmiany kieruje przygotowaniem planów technicznych oraz w porozumieniu z personelem ds. zabezpieczeń i projektu gwarantuje dostępność odpowiednich zasobów technicznych. Zapewnia porady dotyczące aspektów technicznych rozwoju rozwiązań i integracji (włączając żądania zmiany, odstępstwa od specyfikacji itd.) i gwarantuje prawidłowe stosowanie odpowiednich strategii technicznych, polityk, standardów i praktyk (włączając bezpieczeństwo).

Architektura rozwiązania: Poziom 6

Kieruje rozwojem architektury złożonych rozwiązań, gwarantując spójność z określonymi wymaganiami uzgodnionymi z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Ponosi pełną odpowiedzialność za równowagę między wymaganiami funkcjonalnymi, dotyczącymi jakości usług i zarządzania systemami ze znaczącym obszarem organizacji. Ustala politykę i strategię wyboru komponentów architektury rozwiązania i koordynuje działaniami projektowymi, promując dyscyplinę w celu zapewnienia spójności. Gwarantuje przestrzeganie odpowiednich standardów (korporacyjnych, branżowych, krajowych i międzynarodowych). W ramach programu zmiany biznesowej zarządza docelowym projektem, politykami i standardami, pracując proaktywnie, aby utrzymać stabilną, wykonalną architekturę i zapewnić spójność projektu w ramach programu.

Architektura rozwiązania: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.