Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Administrowanie bazami danych DBAD

Instalowanie, konfigurowanie, aktualizowanie, administrowanie, monitorowanie i konserwacja baz danych. Zapewnienie wsparcia dot. operacyjnych baz danych w użytku produkcyjnym oraz do celów wewnętrznych i tymczasowych, takich jak rozwój i testowanie iteracyjne. Poprawa jakości baz danych i narzędzi oraz procesów administracji bazy danych (włączając automatyzację).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5

Administrowanie bazami danych: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Administrowanie bazami danych: Poziom 2

Pomaga w czynnościach dotyczących obsługi bazy danych.

Administrowanie bazami danych: Poziom 3

Wykorzystuje oprogramowanie i narzędzia do zarządzania bazą danych, aby gromadzić uzgodnione statystyki dotyczące wydajności. Przeprowadza uzgodnione zadania dotyczące konserwacji i administracji bazy danych.

Administrowanie bazami danych: Poziom 4

Stosuje oprogramowanie systemowe do zarządzania bazą danych oraz narzędzia i wiedzę z zakresu logicznych schematów baz danych, aby badać problemy i gromadzić statystyki dotyczące wydajności i tworzyć raporty. Przeprowadza rutynową konfigurację, instalację i ponowną konfigurację bazy danych i powiązanych produktów. Rozwija i konfiguruje narzędzia, aby umożliwić automatyzację zadań związanych z administracją bazy danych. Wskazuje problemy, zagadnienia i zaleca zadania naprawcze.

Administrowanie bazami danych: Poziom 5

Rozwija i utrzymuje procedury i dokumentację baz danych. Wskazuje, ocenia i zarządza przyjęciem odpowiednich narzędzi i procesów administrowania bazą danych, włączając automatyzację. Przyczynia się do wyznaczenia standardów pod kątem definicji, bezpieczeństwa i spójności obiektów bazy danych oraz zapewnia przestrzeganie tych standardów. Zarządza konfiguracją bazy danych, włączając instalację i aktualizację oprogramowania oraz utrzymanie stosownej dokumentacji. Monitoruje czynności dotyczące bazy danych oraz wykorzystania zasobów. Optymalizuje wydajność bazy danych i planów dotyczących prognozowanych potrzeb dotyczących zasobów.

Administrowanie bazami danych: Poziomy 6-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.