Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Publikowanie treści informacji ICPM

Ocena i zastosowanie różnych metod i opcji publikacji, rozpoznanie kluczowych funkcji, włączając opcje open source i dotyczące własności. Zarządzanie i dostosowanie procesów gromadzenia, zestawiania i publikowania informacji, włączając formę uporządkowaną i częściowo uporządkowaną w celu doręczenia ich użytkownikowi. Zarządzanie prawami autorskimi, ochroną danych oraz innymi kwestiami prawnymi powiązanymi z publikacją i ponownym wykorzystaniem opublikowanych informacji i danych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5 6

Publikowanie treści informacji: Poziom 1

Przyczynia się, zgodnie z instrukcjami, do realizacji działań wspierających publikacje i pomaga podczas zestawiania danych. Stosuje ustalone procesy publikacji zgodnie z odpowiednimi wytycznymi, przykładowo do wydania, wycofania lub konwersji treści na format odpowiedni do publikacji.

Publikowanie treści informacji: Poziom 2

Rozumie koncepcje, narzędzia i metody publikacji technicznych oraz sposób ich stosowania. Stosuje uzgodnione procedury do publikacji treści. Uzyskuje i analizuje dane wykorzystania i skutecznie je prezentuje. Rozumie i stosuje zasady wykorzystania i dostępności publikowanych informacji.

Publikowanie treści informacji: Poziom 3

Koordynuje procesy zarządzania treścią, aby spełnić potrzeby użytkowników, włączając osoby niepełnosprawne. Korzysta z systemów publikacji treści, aby zarządzać publikacją treści w ramach różnych kanałów. Uwzględnia wszelkie kwestie prawne związane z publikacją, włączając powiązane prawa autorskie.

Publikowanie treści informacji: Poziom 4

Utrzymuje i aktualizuje procesy zarządzania treścią, aby spełnić potrzeby użytkowników, włączając osoby niepełnosprawne. Wybiera odpowiednie kanały do publikacji treści, zapewniając porady użytkownikom oraz autorom treści, aby wykorzystać funkcje stosownych kanałów i użytych narzędzi. Stosuje wytyczne dotyczące praw własności oraz stosuje odpowiednie narzędzia i techniki, aby zapewnić interfejsy do publikacji na nowych lub istniejących platformach i aplikacjach. Wskazuje konsekwencje wynikające z praw autorskich, ochrony danych oraz innych kwestii prawnych powiązanych z publikacją.

Publikowanie treści informacji: Poziom 5

Rozwija standardy i procedury wspierające publikację treści na co najmniej jednej platformie/kanale w formie dostępnej dla wszystkich potencjalnych użytkowników, włączając osoby niepełnosprawne. Kieruje działaniami i zadaniami dotyczącymi publikacji, gwarantując zgodność projektu ogólnej struktury i stylu graficznego, a także procesów publikacji z uzgodnionymi zasadami i strategiami. Rozumie zakres dostępnych opcji publikacji i doradza w zakresie specyfikacji i zaopatrzenia, uwzględniając kluczowe koszty i korzyści różnych kanałów i stosując obiektywne środki pomiaru skuteczności. Wybiera narzędzia, szablony i standardy zgodne z oczekiwaniami klienta (rozgraniczenie pomiędzy potrzebami, takimi jak optymalizacja i prosta modyfikacja). Gwarantuje odpowiednią obsługę wszelkich kwestii prawnych związanych z publikacją, włączając prawa autorskie.

Publikowanie treści informacji: Poziom 6

Rozwija ogólną strategię dostarczania informacji i wiedzy, włączając preferowane media, ogólną strukturę informacji oraz zasady formatowania treści spełniające potrzeby organizacji i pożądanych odbiorców. Gwarantuje stosowanie odpowiednich procedur, standardów, narzędzi i zasobów, aby zapewnić właściwą jakość materiałów publikowanych przez lub w imieniu organizacji oraz w formie przystępnej dla wszystkich potencjalnych użytkowników, włączając osoby niepełnosprawne. Gwarantuje odpowiednią obsługę wszelkich kwestii prawnych związanych z publikacją, włączając prawa autorskie.

Publikowanie treści informacji: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.