Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Testowanie TEST

Planowanie, projektowanie, zarządzanie, wykonanie i dokonywanie raportów z testów przy użyciu odpowiednich narzędzi i technik testowania oraz zgodnie z ustalonymi standardami dotyczącymi procesów oraz regulacjami branżowymi. Celem testowania jest zapewnienie, że nowe i zmienione systemy, konfiguracje, pakiety lub usługi wraz z dowolnymi interfejsami działają zgodnie ze specyfikacją (włączając wymagania bezpieczeństwa), a ryzyka powiązane z wdrożeniem są odpowiednio poznane i udokumentowane. Testowanie obejmuje proces inżynierii, korzystania i utrzymania testaliów (przypadki testowe, skrypty testowe, raporty z testów, plany testów itd.) w celu zmierzenia i poprawy jakości testowanego oprogramowania.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5 6

Testowanie: Poziom 1

Realizuje podane skrypty testowe pod nadzorem. Rejestruje wyniki i zgłasza problemy. Rozwija zrozumienie roli testowania w ramach rozwoju systemu, jako narzędzie usprawnienia projektowania oraz procesu zatwierdzania.

Testowanie: Poziom 2

Definiuje warunki testów dla danych wymagań. Projektuje przypadki testowe i tworzy skrypty testowe oraz dane pomocnicze, współpracując zgodnie z podanymi specyfikacjami. Interpretuje, realizuje i rejestruje przypadki testowe zgodnie z planami testu projektu. Analizuje i sporządza raporty z działań i wyników testów. Wskazuje i zgłasza problemy i ryzyka.

Testowanie: Poziom 3

Dokonuje przeglądu wymagań i specyfikacji oraz definiuje warunki testów. Projektuje przypadku testowe oraz skrypty testów pod własnym kierunkiem, mapując wstępnie zdefiniowane kryteria, rejestrując i przygotowując raporty w sprawie wyników. Analizuje i sporządza sprawozdania z działań testowych oraz ich wyników. Wskazuje i zgłasza problemy oraz ryzyka powiązane z własną pracą.

Testowanie: Poziom 4

Przyjmuje odpowiedzialność za tworzenie przypadków testowych, korzystając z własnej dogłębnej analizy technicznej specyfikacji funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (takich jak niezawodność, skuteczność, użyteczność, łatwość obsługi i przenoszenia). Tworzy dokumentację śledzenia od przypadków testowych aż do wymagań. Tworzy skrypty testowe, materiały i pakiety testów regresyjnych do testowania nowego i zmienionego oprogramowania lub usług. Określa wymagania dla środowiska, danych, zasobów i narzędzi. Dokonuje przekładu, realizuje i dokumentuje złożone skrypty testowe, korzystając z uzgodnionych metod i standardów. Rejestruje i analizuje działania i rezultaty oraz utrzymuje rejestr wad. Przegląda wyniki testów i modyfikuje testy w razie konieczności. Dostarcza raporty dotyczące postępu, anomalii, ryzyka i problemów powiązanych z ogólnym projektem. Dostarcza sprawozdań dotyczących jakości systemu i gromadzi dane na temat przypadków testowych. Zapewnia specjalistyczne porady, aby pomagać innym.

Testowanie: Poziom 5

Koordynuje i zarządza planowaniem testów systemu i/lub akceptacji, włączając testy bezpieczeństwa oprogramowania w ramach projektu lub programu rozwoju lub integracji. Ponosi odpowiedzialność za spójność działań testowych i akceptacji oraz koordynuje realizację tych działań. Zapewnia stanowcze porady i wytyczne w zakresie wszelkich aspektów planowania i realizacji testów. Definiuje i komunikuje strategię testowania dla danego projektu. Zarządza wszystkimi procesami testowymi, włączając plany, zasoby, koszty, terminy testów, rezultaty testów oraz możliwość śledzenia. Zarządza relacjami z klientem w odniesieniu do testowanych kwestii. Wskazuje usprawnienia procesu i przyczynia się do tworzenia standardów testowania korporacyjnego oraz definicji najlepszych praktyk.

Testowanie: Poziom 6

Ustala politykę testowania i odpowiada za procesy pomocnicze, włączając testy oprogramowania zabezpieczającego. Ponosi odpowiedzialność za zarządzanie wszystkimi czynnościami testowymi w ramach rozwoju lub integracji projektu lub programu. Zarządza ryzykiem powiązanym z testowaniem i podejmuje kroki zapobiegawcze, jeśli jakiekolwiek ryzyko staje się niedopuszczalne. Ocenia i doradza w zakresie praktyczności alternatywnych procesów testowych, włączając testy automatyczne. Początkuje usprawnienia procesów testowych oraz kieruje ich wdrożeniem. Ocenia możliwości rozwojowe i testowe dostawców. Określa standardy testowania projektu na wszystkich etapach, wpływając na wszystkie strony w celu przestrzegania tych standardów. Zarządza relacjami z klientem w odniesieniu do wszystkich kwestii dotyczących testowania.

Testowanie: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.