Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projektowanie systemów DESN

Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań, zgodnie z ustalonymi architekturami systemów, przestrzegając standardów korporacyjnych i w ramach ograniczeń dotyczących wydajności i wykonalności. Wskazanie koncepcji i ich przełożenia na projekt, stanowiący podstawę konstrukcji i weryfikacji systemów. Projekt lub wybór elementów. Rozwój kompletnego zestawu szczegółowych modeli, właściwości i/lub cech opisanych w sposób odpowiedni do wdrożenia. Przyjęcie i dostosowanie modeli cyklu życia projektu systemów opartych na kontekście pracy i dokonaniu odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Projektowanie systemów: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Projektowanie systemów: Poziom 4

Projektuje elementy, korzystając z odpowiednich technik modelowania, przestrzegając uzgodnionych architektur, standardów projektowania, wzorców i metodologii. Wskazuje i ocenia alternatywne opcje projektowania oraz kompromisów. Tworzy wiele wersji projektu, aby rozwiązać wątpliwości różnych udziałowców architektury i sprostać wymaganiom funkcjonalnym i niefunkcjonalnym. Tworzy modele, symulacje lub prototypy zachowań elementów proponowanych systemów, uzyskując aprobatę udziałowców. Tworzy szczegółowe specyfikacje projektów, aby stworzyć podstawy do budowy systemów. Przegląda, weryfikuje i usprawnia własne projekty względem specyfikacji.

Projektowanie systemów: Poziom 5

Przyjmuje i wdraża odpowiednie metody, narzędzia i techniki projektowania systemów, dokonując odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym) i gwarantując, że są one skutecznie stosowane. Projektuje duże i złożone systemy. Przeprowadza analizę wpływu na główne opcje i kompromisy w zakresie projektowania. Dokonuje zaleceń i ocenia oraz zarządza powiązanym ryzykiem. Przegląda projekty systemów innych osób w celu wyboru odpowiedniej technologii, skutecznego wykorzystania zasobów oraz integracji różnych systemów i technologii. Gwarantuje, że projekt systemu równoważy wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Przyczynia się do rozwoju polityk projektowania systemów oraz standardów i wyboru elementów architektury.

Projektowanie systemów: Poziom 6

Rozwija polityki, standardy, wytyczne i metody organizacyjne dotyczące projektowania systemów. Zwraca uwagę na znaczenie i wartość zasad projektowania systemów oraz wyboru odpowiednich modeli cyklu życia projektowania systemów, zarówno podejść prognostycznych (opartych na planie) oraz bardziej adaptacyjnych (iteracyjnych/zwinnych). Kieruje przyjęciem i przestrzeganiem stosownych polityk, standardów, strategii i architektur. Kieruje działaniami dotyczącymi projektowania systemów pod kątem strategicznych, dużych i złożonych programów rozwoju systemów. Rozwija skuteczne strategie wdrożenia i zaopatrzenia, zgodne z określonymi wymaganiami, architekturami i ograniczeniami dla wydajności i wykonalności. Rozwija projekty systemów wymagające wprowadzenia nowych technologii lub nowego wykorzystania istniejących technologii.

Projektowanie systemów: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.