Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Definicja wymagań i zarządzanie REQM

Ujawnienie, analiza, specyfikacja i sprawdzanie wymagań i ograniczeń na poziomie umożliwiającym skuteczny rozwój i obsługę nowego lub zmienionego oprogramowania, systemów, procesów, produktów i usług. Zarządzanie wymaganiami przez cały okres dostawy i operacyjnego cyklu życia oprogramowania, systemu, procesów, produktów i usług. Negocjacje dotyczące kompromisów akceptowalnych dla kluczowych udziałowców oraz mieszczących się w ramach budżetu, wymagań technicznych, ustawowych i innych ograniczeń. Przyjęcie i wdrożenie modeli cyklu życia zarządzania wymaganiami w oparciu o kontekst pracy oraz odpowiedni wybór pomiędzy podejściem prognozowanym / opartym na planie a bardziej adaptacyjnym (iteracyjnym i zwinnym).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 2

Pomaga podczas tworzenia definicji i zarządzania wymaganiami. Korzysta ze standardowych technik ustalenia, określenia i dokumentowania wymagań w odniesieniu do prostych obszarów tematycznych o jasno zdefiniowanych granicach. Pomaga podczas tworzenia punktu odniesienia wymagań oraz podczas prowadzenia badań i stosowania zatwierdzonych wniosków o zmianę podstawowych wymagań, zgodnie z polityką zarządzania zmianami.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 3

Definiuje i zarządzani ustalaniem zakresu, definicji wymagań oraz działaniami dotyczącymi priorytetów niewielkich zmian i pomaga przy bardziej złożonych inicjatywach zmian. Przestrzega uzgodnionych standardów, stosując odpowiednie techniki do uzyskania i udokumentowania szczegółowych wymagań. Dokonuje konstruktywnej krytyki wobec udziałowców. Ustala priorytety wymagań oraz dokumentuje możliwość śledzenia do źródła. Przegląda wymagania pod względem błędów i pominięć. Zapewnia spostrzeżenia dotyczące punktu odniesienia wymagań, zgodnie z polityką zarządzania zmianami.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 4

Przyczynia się do wyboru podejść dotyczących wymagań projektów, dokonując odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) a bardziej adaptacyjnym (iteracyjnym i zwinnym). Definiuje i zarządza zakresem, definicjami wymagań oraz działaniami dotyczącymi priorytetów w odniesieniu do inicjatyw średniego rozmiaru oraz złożoności. Ułatwia pozyskanie danych od udziałowców i konstruktywnie je kwestionuje i umożliwia skuteczne ustalenie priorytetów wymagań. Przegląda wymagania pod kątem błędów i pominięć. Wyznacza punkty odniesienia dla wymagań, uzyskuje formalną zgodę na wymagania i gwarantuje możliwość śledzenia źródła. Prowadzi badania, zarządza i stosuje zatwierdzone wnioski o zmianę podstawowych wymagań, zgodnie z polityką zarządzania zmianą.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 5

Planuje i kieruje ustalaniem zakresu, definicji wymagań oraz działaniami dotyczącymi priorytetów dużych, złożonych inicjatyw. Wybiera, przyjmuje i wdraża odpowiednie definicje wymagań i metody, narzędzia i techniki zarządzania, dokonując odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) a bardziej adaptacyjnym (iteracyjnym i zwinnym). Uzyskuje dane oraz formalne zgody na wymagania od różnych udziałowców. Negocjuje z udziałowcami w celu zarządzania sprzecznymi priorytetami i konfliktami. Wyznacza punkty odniesienia dla wymagań. Gwarantuje zbadanie i zarządzanie zmianami wymagań. Przyczynia się do rozwoju metod i standardów organizacyjnych.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 6

Rozwija zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dotyczące definicji i zarządzania wymaganiami. Zwiększa świadomość oraz opowiada się za znaczeniem i wartością zasad zarządzania wymaganiami oraz wyborem odpowiednich modeli cyklu życia zarządzania wymaganiami. Kieruje przyjęciem i przestrzeganiem zasad i standardów. Rozwija nowe metody i możliwości organizacyjne. Planuje i kieruje tworzeniem zakresu, definicji wymagań oraz wyznaczaniem priorytetów dotyczących kompleksowych, strategicznych programów.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.