Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Umiejętności

Projektowanie systemów

Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań, zgodnie z ustalonymi architekturami systemów, przestrzegając standardów korporacyjnych i w ramach ograniczeń dotyczących wydajności i wykonalności. Wskazanie koncepcji i ich przełożenia na projekt, stanowiący podstawę konstrukcji i weryfikacji systemów. Projekt lub wybór elementów. Rozwój kompletnego zestawu szczegółowych modeli, właściwości i/lub cech opisanych w sposób odpowiedni do wdrożenia. Przyjęcie i dostosowanie modeli cyklu życia projektu systemów opartych na kontekście pracy i dokonaniu odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Projektowanie oprogramowania

Specyfikacja i projekt oprogramowania spełniającego zdefiniowane wymagania poprzez przestrzeganie uzgodnionych standardów i zasad projektowania. Definicja oprogramowania, elementów, interfejsów i powiązanych cech. Wskazanie koncepcji i wzorców oraz przełożenia na projekt zapewniający podstawę tworzenia i weryfikacji oprogramowania. Ocena alternatywnych rozwiązań i kompromisów. Ułatwienie podejmowania decyzji dotyczących projektu w ramach ograniczeń projektowania systemów, standardów projektowania, jakości, wykonalności, rozszerzania i łatwości konserwacji. Rozwój i iteracja prototypów/symulacji w celu umożliwienia doinformowanego podejmowania decyzji. Przyjęcie i dostosowanie modeli projektowania oprogramowania, narzędzi i technik w oparciu o kontekst pracy i odpowiedni wybór pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Programowanie / opracowanie oprogramowania

Planowanie, projektowanie, tworzenie, zmienianie, weryfikacja, testowanie i dokumentacja nowych i zmienionych elementów oprogramowania w celu dostarczenia uzgodnionej wartości dla udziałowców. Wskazanie, tworzenie i zastosowanie uzgodnionego rozwoju oprogramowania i standardów oraz procesów bezpieczeństwa. Przyjęcie i wdrożenie modeli cyklu życia rozwoju oprogramowania i dokonanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych

Architektura, projekt i rozwój niezawodnego oprogramowania w czasie rzeczywistym, systemów operacyjnych, narzędzi i systemów osadzonych. Wyposażenie systemów komputerowych w dedykowane funkcje w ramach większych systemów mechanicznych lub elektronicznych, często w czasie rzeczywistym przy istnieniu ograniczeń związanych z bezpieczeństwem i niezawodnością. Zazwyczaj obejmuje współdziałanie ze sprzętem, czujnikami mechanicznymi i elementami uruchamiającymi do monitorowania i sterowania w zastosowaniach przemysłowych, motoryzacyjnych, lotniczych, maszynach medycznych, robotach i urządzeniach, włączając urządzenia IoT (internet rzeczy).

Modelowanie danych i projektowanie

Rozwój modeli w celu reprezentowania i komunikowania wymagań danych oraz umożliwienia organizacjom zrozumienia ich zasobów danych oraz relacji pomiędzy rzeczywistymi podmiotami. Badania, analiza i ustalanie zakresu wymagań danych do wspierania rozwoju systemów oprogramowania, integracji danych oraz czynności odzyskiwania danych. Iteracja, przegląd i konserwacja wymagań i modeli danych.

Projekt bazy danych

Specyfikacja, projektowanie i utrzymanie mechanizmów przechowywania i dostępu do danych wspierających potrzeby informacyjne firmy. Projektowanie fizycznych warstw danych, rozwiązywanie potrzeb dotyczących zasobów danych i struktur lokalnie przechowywanych danych danego przedsiębiorstwa. Definicja fizycznych lub wirtualnych struktur przechowywania danych niezbędnych do obsługi usług wywiadu biznesowego oraz analizy danych.

Projekt sieci

Tworzenie projektu sieci oraz zasad, strategii, architektur i dokumentacji projektowej obejmującej nagrania głosowe, dane, tekst, wiadomości e-mail, faks oraz zdjęcia w celu wspierania strategii biznesowej oraz wymagań biznesowych w zakresie łączności, przepustowości, współdziałania, bezpieczeństwa, odporności, odzyskiwania, dostępu i dostępu zdalnego. Może obejmować wszystkie aspekty infrastruktury komunikacyjnej, wewnętrznej i zewnętrznej, mobilnej, publicznej i prywatnej, Internetu, Intranetu oraz centrów obsługi telefonicznej.

Testowanie

Planowanie, projektowanie, zarządzanie, wykonanie i dokonywanie raportów z testów przy użyciu odpowiednich narzędzi i technik testowania oraz zgodnie z ustalonymi standardami dotyczącymi procesów oraz regulacjami branżowymi. Celem testowania jest zapewnienie, że nowe i zmienione systemy, konfiguracje, pakiety lub usługi wraz z dowolnymi interfejsami działają zgodnie ze specyfikacją (włączając wymagania bezpieczeństwa), a ryzyka powiązane z wdrożeniem są odpowiednio poznane i udokumentowane. Testowanie obejmuje proces inżynierii, korzystania i utrzymania testaliów (przypadki testowe, skrypty testowe, raporty z testów, plany testów itd.) w celu zmierzenia i poprawy jakości testowanego oprogramowania.

Inżynieria bezpieczeństwa

Zastosowanie odpowiednich metod w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wszystkich faz cyklu życia rozwoju systemów pod kątem bezpieczeństwa, włączając konserwację i ponowne wykorzystanie. Obejmują one analizę zagrożeń i ryzyka dla bezpieczeństwa, specyfikację wymagań bezpieczeństwa, projekt architektury systemu powiązanego z bezpieczeństwem, projektowanie metod formalnych, zatwierdzanie i weryfikację bezpieczeństwa oraz przygotowanie analizy bezpieczeństwa.

Tworzenie treści informacji

Zastosowanie zasad i praktyk tworzenia, projektowania, kontrolowania i prezentowania informacji tekstowych (wspieranych w razie konieczności treściami graficznymi), aby spełnić wymagania zamierzonych odbiorców. Informacje mogą być przekazywane w formie cyfrowej, drukowanej lub na innym nośniku. Zarządzanie procesem tworzenia oraz interakcjami w ramach procesu redakcji i publikacji.

Badania dot. użytkownika

Określenie zachowań, potrzeb i motywacji użytkowników dzięki wykorzystaniu etnografii, technik obserwacji, analizy zadań oraz innych metodologii obejmujących kontekst socjologiczny i technologiczny. Wykorzystanie podejścia obejmującego znaczne zaangażowanie użytkowników w badania w celu uzyskania dogłębnego zrozumienia i odkrycia nowych możliwości dla systemów, produktów i usług. Kwantyfikacja różnych populacji użytkowników oraz ich potrzeb, wskazanie użytkowników i segmentów docelowych w celu zmaksymalizowania szans na powodzenie projektu systemów, produktów i usług. Włączenie szeregu użytkowników w badania, aby uchwycić zróżnicowanie użytkowników systemów, produktów i usług danej organizacji przy dążeniu do zapewnienia użyteczności i dostępności dla wszystkich.

Analiza doświadczeń użytkownika

Identyfikacja, analiza, wyjaśnienie i komunikacja kontekstu zastosowania, w którym będą działać aplikacje oraz celów produktów, systemów i usług. Analiza i ustalanie priorytetów potrzeb dotyczących doświadczeń użytkowników udziałowców oraz definicji atrybutów, zachowań i wydajności wymaganego systemu, produktu lub usług. Definicja i zarządzanie doświadczeniami użytkowników oraz dostępność wymagań wobec użytkowników w odniesieniu do wszystkich potencjalnych użytkowników.

Projekt doświadczeń użytkownika

Proces iteracyjnego projektowania w celu zwiększenia satysfakcji użytkownika poprzez poprawę użyteczności i dostępności podczas interakcji z systemem, produktem lub usługą. Projekt zadań cyfrowych oraz offline użytkownika, interakcji i interfejsów w celu spełnienia wymagań dotyczących użyteczności i dostępności. Udoskonalenie projektów w odpowiedzi na ocenę skoncentrowaną na użytkowniku oraz opinie i informacje dotyczące projektu od osób odpowiedzialnych za projekt, rozwój i wdrożenie.

Ocena doświadczeń użytkownika

Zatwierdzanie systemów, produktów lub usług w celu zapewnienia spełnienia wymagań udziałowców oraz organizacji, przestrzegania wymaganych praktyk oraz stałego spełniania potrzeb użytkownika oraz organizacyjnych przez stosowane systemy. Iteracyjna ocena (od wczesnych prototypów aż do ostatecznego wprowadzenia) skuteczności, wydajności, satysfakcji użytkownika, bezpieczeństwa i higieny oraz dostępności w celu mierzenia lub poprawy użyteczności nowych lub istniejących procesów z zamiarem osiągnięcia najwyższego poziomu użyteczności produktów lub usług.

Integracja i tworzenie systemów

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań dotyczących elementów integracji/kompilacji, podsystemów i interfejsów do budowania systemów operacyjnych, produktów lub usług dostarczanych klientom lub do celów wewnętrznych i tymczasowych, takich jak testowanie. Rozwój możliwości organizacyjnych pod kątem integracji oraz kompilacji systemów, włączając automatyzację i ciągłą integrację.

Projektowanie sprzętu

Specyfikacja i projektowanie urządzeń komputerowych i komunikacyjnych (takich jak procesory półprzewodnikowe, architektura HPC i DSP oraz układy scalone procesorów graficznych), zazwyczaj w celu integracji lub połączenia z infrastrukturą lub siecią IT. Wybór koncepcji oraz ich przełożenie na możliwy do wdrożenia projekt. Wybór i integracja lub projektowanie i prototypowanie komponentów. Przestrzeganie standardów branżowych, włączając kompatybilność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Instalacja/likwidacja systemu

Instalacja, testowanie,w drożenie lub likwidacja i demontaż przewodów, okablowania, urządzeń, sprzętu i powiązanego oprogramowania, przy przestrzeganiu planów i instrukcji oraz zgodnie z ustalonymi standardami. Testowanie komponentów urządzeń i oprogramowania, rozwiązywanie usterek i rejestrowanie wyników. Sporządzanie raportów na temat szczegółów zainstalowanego oprogramowania i sprzętu w celu zapewnienia aktualizacji dokumentacji zarządzania konfiguracją.

Zarządzanie dostępnością

Definiowanie, analiza, planowanie, pomiary, utrzymanie i usprawnienie wszystkich aspektów dostępności usług, włączając dostępność zasilania. Ogólna kontrola i zarządzanie dostępnością usług, aby zapewnić, że poziom dostarczonych usług w ramach wszystkich usług jest zgodny lub przekracza obecne i przyszłe uzgodnione potrzeby firmy w rentowny sposób.