Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Badania dot. użytkownika URCH

Określenie zachowań, potrzeb i motywacji użytkowników dzięki wykorzystaniu etnografii, technik obserwacji, analizy zadań oraz innych metodologii obejmujących kontekst socjologiczny i technologiczny. Wykorzystanie podejścia obejmującego znaczne zaangażowanie użytkowników w badania w celu uzyskania dogłębnego zrozumienia i odkrycia nowych możliwości dla systemów, produktów i usług. Kwantyfikacja różnych populacji użytkowników oraz ich potrzeb, wskazanie użytkowników i segmentów docelowych w celu zmaksymalizowania szans na powodzenie projektu systemów, produktów i usług. Włączenie szeregu użytkowników w badania, aby uchwycić zróżnicowanie użytkowników systemów, produktów i usług danej organizacji przy dążeniu do zapewnienia użyteczności i dostępności dla wszystkich.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Badania dot. użytkownika: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Badania dot. użytkownika: Poziom 3

Stosuje standardowe metody wspierające inicjatywy badań dotyczących użytkowników. Angażuje szerszy zespół w działania badawcze. Skutecznie angażuje użytkowników i przedstawicieli klienta, aby generować wysokiej jakości badania. Dokumentuje i udostępnia wyniki badań dotyczących użytkownika.

Badania dot. użytkownika: Poziom 4

Przeprowadza badania generatywne w celu znalezienia możliwości innowacji i usprawnienia systemów, produktów i usług. Gromadzi i analizuje dane powiązane z zachowaniami, potrzebami i opiniami ludzi. Pomaga podczas syntezy ustaleń i tworzenia spostrzeżeń, raportów i prezentacji ułatwiających świadome podejmowanie decyzji oraz działań. Przyczynia się do wyboru podejścia do badań nad użytkownikami w przypadku projektów i inicjatyw i planuje własne działania w zakresie badań dotyczących użytkowników. Wspiera przyjmowanie uzgodnionych podejść. Przyczynia się do rozwoju metod organizacyjnych oraz standardów badań dotyczących użytkownika. Ułatwia uzyskanie spostrzeżeń użytkowników i udziałowców. Zapewnia konstruktywną krytykę i umożliwia skuteczne ustalenie priorytetów wymagań.

Badania dot. użytkownika: Poziom 5

Określa podejścia stosowane do zachęcenia użytkowników do zaangażowania w badania generatywne w celu znalezienia możliwości innowacji i usprawnienia systemów, produktów i usług. Kieruje zbieraniem i analizą danych powiązanych z zachowaniami, potrzebami i opiniami ludzi. Przeprowadza syntezę ustaleń, rozwija spostrzeżenia i przedstawia ustalenia w celu umożliwienia podejmowania decyzji oraz działań. Planuje i prowadzi działania w ramach badań dotyczących użytkownika, zapewniając porady ekspertów oraz wytyczne wspierające przyjęcie uzgodnionych podejść. Przyczynia się do rozwoju metod organizacyjnych oraz standardów badań dot. użytkowników.

Badania dot. użytkownika: Poziom 6

Opowiada się za stosowaniem skoncentrowanego na użytkowniku projektu i zapewnia zobowiązanie organizacyjne wobec istotnego zaangażowania użytkowników w badania w celu osiągnięcia dogłębnego zrozumienia ich obecnych i przyszłych potrzeb. Rozwija polityki, standardy i wytyczne organizacyjne w celu zapewnienia, że badania stale dostarczają informacji do rozwoju systemów, interakcji, produktów i usług w celu optymalizacji przydatności i wykorzystania użytkowników i umożliwienia im osiągnięcia wymaganych rezultatów. Rozwija lub pozyskuje zasoby organizacyjne oraz możliwości w celu ułatwienia przyjęcia i wykorzystania badań dotyczących użytkowników, włączając specjalistyczne, skoncentrowane na użytkowniku udogodnienia oraz społeczności użytkowników. Współpracuje z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu ułatwienia skutecznego prowadzenia badań nad użytkownikami.

Badania dot. użytkownika: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.