Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projektowanie oprogramowania SWDN

Specyfikacja i projekt oprogramowania spełniającego zdefiniowane wymagania poprzez przestrzeganie uzgodnionych standardów i zasad projektowania. Definicja oprogramowania, elementów, interfejsów i powiązanych cech. Wskazanie koncepcji i wzorców oraz przełożenia na projekt zapewniający podstawę tworzenia i weryfikacji oprogramowania. Ocena alternatywnych rozwiązań i kompromisów. Ułatwienie podejmowania decyzji dotyczących projektu w ramach ograniczeń projektowania systemów, standardów projektowania, jakości, wykonalności, rozszerzania i łatwości konserwacji. Rozwój i iteracja prototypów/symulacji w celu umożliwienia doinformowanego podejmowania decyzji. Przyjęcie i dostosowanie modeli projektowania oprogramowania, narzędzi i technik w oparciu o kontekst pracy i odpowiedni wybór pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Projektowanie oprogramowania: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Projektowanie oprogramowania: Poziom 2

Tworzy i dokumentuje szczegółowe projekty prostych aplikacji lub elementów oprogramowania, stosując uzgodnione techniki, standardy, wzorce i narzędzia modelowania. Przyczynia się do projektu elementów większych systemów oprogramowania. Przeprowadza przegląd własnych prac.

Projektowanie oprogramowania: Poziom 3

Wykonuje kompletny projekt umiarkowanie złożonych aplikacji lub elementów oprogramowania, stosując uzgodnione standardy, wzorce i narzędzia. Pomaga w ramach zespołu podczas projektowania elementów większych systemów oprogramowania. Określa użytkowników i/lub interfejsy systemu. Tworzy wiele opcji projektu, aby rozwiązać wątpliwości różnych udziałowców projektu oraz sprostać oddzielnie wymaganiom funkcjonalnym i niefunkcjonalnym. Pomaga podczas oceny opcji i kompromisów. Współpracuje podczas przeglądu prac z innymi osobami.

Projektowanie oprogramowania: Poziom 4

Projektuje elementy oprogramowania i moduły, korzystając z odpowiednich technik modelowania i przestrzegając uzgodnionych standardów, wzorców i metodologii projektowania oprogramowania. Tworzy i przekazuje wiele opcji projektu, aby wskazać i zrównoważyć wątpliwości wszystkich udziałowców projektu oprogramowania i przestrzega wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Wskazuje i ocenia alternatywne opcje projektu oraz kompromisy. Zaleca projekty uwzględniające docelowe środowisko, wymagania bezpieczeństwa pod kątem wydajności oraz istniejące systemy. Przegląda, ocenia i poprawia własne projekty w odniesieniu do specyfikacji. Kieruje przeglądem projektów innych osób. Tworzy model, przeprowadza symulacje lub przygotowuje prototypy zachowania proponowanego oprogramowania, aby umożliwić zatwierdzenie przez udziałowców oraz skuteczne tworzenie oprogramowania. Weryfikuje projekt oprogramowania, konstruując i stosując odpowiednie metody.

Projektowanie oprogramowania: Poziom 5

Wybiera, wdraża i przyjmuje odpowiednie metody projektowania oprogramowania, narzędzia i techniki, dokonując odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym). Określa i projektuje duże lub złożone elementy oprogramowania. Przeprowadza analizę wpływu na główne opcje projektowania, dokonuje zaleceń, ocenia i zarządza powiązanym ryzykiem. Określa prototypy/symulacje w celu umożliwienia podejmowania doinformowanych decyzji. Ocenia jakość projektów systemów innych osób i wskazuje działania naprawcze w razie konieczności. Zapewnia, że projekt systemu równoważy wymagania funkcjonalne, dotyczące jakości, bezpieczeństwa i zarządzania systemami. Przyczynia się do rozwoju polityk i standardów projektowania oprogramowania i architektury organizacyjnej.

Projektowanie oprogramowania: Poziom 6

Kieruje wyborem i rozwojem odpowiednich metod, technik i narzędzi projektowania oprogramowania; wybierając pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym). Rozwija polityki, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące projektowania oprogramowania i architektury oprogramowania. Gwarantuje zgodność ze strategiami technicznymi i architekturami systemów (włączając bezpieczeństwa).

Projektowanie oprogramowania: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.