Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Ocena doświadczeń użytkownika USEV

Zatwierdzanie systemów, produktów lub usług w celu zapewnienia spełnienia wymagań udziałowców oraz organizacji, przestrzegania wymaganych praktyk oraz stałego spełniania potrzeb użytkownika oraz organizacyjnych przez stosowane systemy. Iteracyjna ocena (od wczesnych prototypów aż do ostatecznego wprowadzenia) skuteczności, wydajności, satysfakcji użytkownika, bezpieczeństwa i higieny oraz dostępności w celu mierzenia lub poprawy użyteczności nowych lub istniejących procesów z zamiarem osiągnięcia najwyższego poziomu użyteczności produktów lub usług.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 2

Pomaga w przygotowaniach do oceny systemów, produktów lub usług oraz podczas obsługi środowiska i narzędzi niezbędnych do skutecznej oceny. Pomaga podczas gromadzenia opinii na temat prototypów i projektów od użytkowników i innych stron. Utrzymuje środowisko.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 3

Ocenia opcje projektów i prototypów, aby uzyskać opinie użytkownika w zakresie wymagań dotyczących rozwoju systemów, produktów lub usług. Testuje użyteczność i dostępność elementów i alternatywnych projektów. Zarządza szeregiem ocen, rejestrując dane i opinie. Analizuje dane dotyczące ocen i zaleca działania. Sprawdza systemy, produkty lub usługi pod kątem zgodności z obowiązującymi standardami, wytycznymi, przewodnikami stylistycznymi i przepisami. Ocenia użyteczność istniejących lub konkurencyjnych systemów w celu zapewnienia wartości odniesienia oraz danych wyjściowych do projektowania.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 4

Planuje i przeprowadza ocenę wszystkich rodzajów doświadczenia użytkownika w celu sprawdzenia i potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących użyteczności i dostępności. Wybiera odpowiednie zastosowanie ocen formatywnych i sumatywnych. Ułatwia przeprowadzenie testów moderowanych i niemoderowanych w odniesieniu do użyteczności. Ocenia prototypy lub projekty systemów, produktów lub usług pod kątem uzgodnionych specyfikacji dotyczących użyteczności i dostępności. Interpretuje i przedstawia wyniki ocen oraz ustala priorytety problemów. Sprawdza, czy systemy, produkty lub usługi są stosowane w celu wprowadzenia zmian dotyczących użyteczności i dostępności oraz gwarantuje stałe spełnianie tych potrzeb. Ocenia stabilność wymagań względem zmian w kontekście stosowania.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 5

Zarządza oceną doświadczenia użytkownika systemów, produktów lub usług, aby zapewnić spełnienie wymagań dotyczących użyteczności i dostępności, przestrzeganie wymaganych praktyk oraz stałe spełnianie potrzeb użytkowników i organizacji przez używane systemy. Doradza w zakresie zakresu oraz rodzaju oceny i zakresu wymaganego zaangażowania użytkownika. Prowadzi wielokrotne prace z zespołami projektowymi w celu zapewnienia, że wyniki oceny są zrozumiałe i stanowią podstawę działań projektantów i twórców systemów, produktów i usług. Doradza w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów użyteczności i dostępności danych projektów lub prototypów.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 6

Opowiadanie się za stosowaniem wysokich standardów we wszystkich aspektach interakcji pomiędzy użytkownikami a systemami, produktami i usługami organizacji, włączając zaangażowanie użytkowników w działania oceniające. Określa standardy i metody do osiągnięcia celów organizacyjnych w zakresie użyteczności i dostępności oraz w celu zapewnienia uwzględnienia w przyszłym projekcie. Rozwija lub pozyskuje zasoby organizacyjne oraz możliwości do przeprowadzania skutecznej oceny doświadczenia użytkownika, włączając specjalistyczne udogodnienia skoncentrowane na użytkowniku i społeczności użytkowników. Współpracuje z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu ułatwienia skutecznej oceny systemów, produktów i usług.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.