Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych RESD

Architektura, projekt i rozwój niezawodnego oprogramowania w czasie rzeczywistym, systemów operacyjnych, narzędzi i systemów osadzonych. Wyposażenie systemów komputerowych w dedykowane funkcje w ramach większych systemów mechanicznych lub elektronicznych, często w czasie rzeczywistym przy istnieniu ograniczeń związanych z bezpieczeństwem i niezawodnością. Zazwyczaj obejmuje współdziałanie ze sprzętem, czujnikami mechanicznymi i elementami uruchamiającymi do monitorowania i sterowania w zastosowaniach przemysłowych, motoryzacyjnych, lotniczych, maszynach medycznych, robotach i urządzeniach, włączając urządzenia IoT (internet rzeczy).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 2

Projektuje interakcje pomiędzy elementami prostych systemów osadzonych i sprzętu a światem fizycznym, poprzez czujniki, urządzenia uruchamiające i porty wej/wyj. Stosuje języki programowania niskiego poziomu do rozwoju prostych elementów w czasie rzeczywistym / osadzonych w ramach projektu ogólnych systemów. Stosuje standardowe podejście do wykonywania rozległych testów systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych, korzystając ze specjalistycznych narzędzi, takich jak analizatory logiczne, emulatory obwodowe lub oscyloskopy cyfrowe.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 3

Projektuje interakcje między elementami średnio złożonych systemów osadzonych i sprzętu a światem fizycznym poprzez czujniki, urządzenia uruchamiające i porty wej/wyj. Wybiera i stosuje odpowiednie języki programowania (na wysokim i niskim poziomie) oraz języki tworzenia skryptów do rozwoju elementów średnio złożonych systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych w ramach projektu systemów ogólnych wymagających zazwyczaj wysokiego poziomu niezawodności lub integralności. Stosuje szereg różnych podejść do wykonywania rozległych testów systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych, korzystając ze specjalistycznych narzędzi, takich jak analizatory logiczne, emulatory obwodowe i oscyloskopy cyfrowe do potwierdzenia osiągnięcia wysokiego poziomu integralności i niezawodności systemów.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 4

Projektuje i rozwija złożone elementy systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych, często włączających cechy niezawodnego działania lub „łaskawą degradację”. Rozwija i wdraża oprogramowanie do obsługi systemów osadzonych. Rozwija prototypy lub symulacje systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych, jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Projektuje układy fizyczne odzwierciedlające połączenia między elementami systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych, aby testować i optymalizować wydajność. Przyczynia się do czynności związanych z zatwierdzaniem i weryfikacją. Stosuje wyspecjalizowane narzędzia i sprzęt (takie jak analizatory logiczne, emulatory obwodowe lub oscyloskopy cyfrowe) do rozwoju, testowania, usuwania błędów i rozwiązywania problemów dotyczących oprogramowania osadzonego w celu zapewnienia wysokiego poziomu spójności i niezawodności.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 5

Rozwija architekturę i projekty oprogramowania w czasie rzeczywistym / osadzonego w celu spełnienia uzgodnionych specyfikacji systemu w ramach ograniczeń dotyczących zasobów pod kątem zasilania, kosztów, powierzchni fizycznej, czasu reakcji oraz niezawodności. Wybiera języki programowania, modele, techniki, wyspecjalizowane narzędzia i sprzęt umożliwiające projektowanie, rozwój, usuwanie błędów oraz zatwierdzanie oprogramowania w czasie rzeczywistym / osadzonego. Planuje i zarządza rozwojem systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych. Przeprowadza analizę wpływu na główne opcje projektu i kompromisu pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem, dokonuje zaleceń i ocenia oraz zarządza powiązanym ryzykiem. Zatwierdza i weryfikuje projekty innych osób, aby zapewnić wybór odpowiednich elementów i skuteczne wykorzystanie zasobów. Bada wpływ wymagań dotyczących oprogramowania i uzupełniającego sprzętu oraz innych powiązanych dyscyplin, takich jak elektryka, elektronika, mechanika, akustyka, fizjologia i optyka.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 6

Zapewnia ogólne wskazówki dotyczące koncepcji i projektowania systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych. Rozwija architekturę oprogramowania w czasie rzeczywistym / osadzonych w celu wykorzystania nowych technologii lub nowego zastosowania istniejących technologii. Rozwija strategie skutecznego wdrożenia i zaopatrzenia, architektury systemów i ograniczenia dotyczące wydajności, kosztów i wykonalności. Ustala polityki i standardy organizacyjne w celu kierowania rozwojem systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych, włączając sposób realizacji krytycznych, niefunkcjonalnych wymagań, takich jak wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność. Kieruje przyjęciem i przestrzeganiem stosownych strategii, polityk i standardów.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.