Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Zarządzanie praktykami bezpieczeństwa

Zarządzanie praktykami bezpieczeństwa

Zarządzanie wynikami PEMT

Poprawa wyników organizacji poprzez rozwój wydajności jednostek i grup roboczych w celu osiągnięcia uzgodnionych celów z wymiernymi rezultatami.

Rozwój zawodowy PDSV

Ułatwianie rozwoju zawodowego jednostek zgodnie z ich celami zawodowymi i wymaganiami organizacyjnymi.

Doświadczenie pracowników EEXP

Zwiększanie zaangażowania pracowników i doskonalenie sposobów pracy, wzmacnianie pozycji pracowników oraz wspieranie ich zdrowia i dobrego samopoczucia

Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM

Analizowanie i proaktywne zarządzanie popytem biznesowym na nowe usługi lub modyfikacje istniejących funkcji lub wielkości usług.

Planowanie siły roboczej WFPL

Oszacowanie zapotrzebowania na personel i umiejętności oraz zaplanowanie podaży niezbędnej do zaspokojenia tego zapotrzebowania.

Pozyskiwanie środków RESC

Pozyskiwanie, wdrażanie i włączanie zasobów.

Ocena kompetencji LEDA

Ocenianie wiedzy, umiejętności, kompetencji i zachowań za pomocą dowolnych środków, formalnych lub nieformalnych, w odniesieniu do ram takich jak SFIA.

Zarządzanie jakością QUMG

Definiowanie i stosowanie ram zarządzania procesami i praktykami pracy w celu osiągnięcia celów jakościowych organizacji.