Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Strategia cyfrowa, innowacje i inwestycje

Strategia cyfrowa, innowacje i inwestycje

Planowanie strategiczne ITSP

Tworzenie i utrzymywanie strategii mającej na celu dostosowanie działań organizacyjnych, planów i zasobów do celów biznesowych.

Innowacje INOV

Identyfikowanie, wyznaczanie priorytetów, inkubowanie i wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez technologie informacyjne, komunikacyjne i cyfrowe.

Monitoring wschodzących technologii EMRG

Identyfikowanie i ocenianie nowych i wschodzących technologii, produktów, usług, metod i technik.

Badania dot. użytkownika URCH

Identyfikacja zachowań, potrzeb i motywacji użytkowników z wykorzystaniem metod badań obserwacyjnych.

Projekt doświadczeń użytkownika HCEV

Tworzenie koncepcji projektowych i prototypów dla interakcji użytkownika z produktem, systemem lub usługą oraz doświadczeń z nimi związanych.

Usprawnianie procesów biznesowych BPRE

Tworzenie nowych i potencjalnie zakłócających podejść do prowadzenia działalności gospodarczej.

Analiza sytuacji biznesowej BUSA

Badanie sytuacji biznesowych w celu zdefiniowania rekomendacji działań usprawniających.

Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM

Analizowanie i proaktywne zarządzanie popytem biznesowym na nowe usługi lub modyfikacje istniejących funkcji lub wielkości usług.

Zarządzanie portfolio POMG

Opracowywanie i stosowanie ram zarządzania w celu zdefiniowania i dostarczenia portfolio programów, projektów i/lub usług bieżących.

Ocena wykonalności FEAS

Definiowanie, ocena i opisywanie opcji zmian biznesowych pod kątem wykonalności finansowej, technicznej i biznesowej oraz dopasowania strategicznego.

Ocena inwestycji INVA

Ocena atrakcyjności możliwych inwestycji lub projektów.

Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL

Dopasowanie strategii technologicznej organizacji do jej misji biznesowej, strategii i procesów oraz udokumentowanie tego za pomocą modeli architektonicznych.

Zarządzanie produktem PROD

Zarządzanie i rozwój produktów lub usług poprzez ich pełny cykl życia od powstania, przez wzrost, dojrzałość, spadek, aż do wycofania z rynku.

Marketing MKTG

Badanie, analizowanie i stymulowanie potencjalnych lub istniejących rynków dla produktów i usług.