Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Transformacja cyfrowa i danych, zmiany i zarządzanie

Transformacja cyfrowa i danych, zmiany i zarządzanie

System zarządzania GOVN

Określenie i stosowanie ram podejmowania decyzji, zarządzania relacjami z udziałowcami oraz określania prawomocnych uprawnień.

Zarządzanie ryzykiem BURM

Planowanie i wdrażanie procesów i procedur w całej organizacji w celu zarządzania ryzykiem wpływającym na sukces lub integralność przedsiębiorstwa.

Zarządzanie informacjami IRMG

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie pełnego cyklu życia zarządzania cyfrowo zorganizowanymi informacjami i zapisami.

Bezpieczeństwo informacji SCTY

Definiowanie i stosowanie ram kontroli bezpieczeństwa i strategii zarządzania bezpieczeństwem.

Ochrona danych osobowych PEDP

Wdrażanie i obsługa ram kontroli i strategii zarządzania w celu promowania zgodności z przepisami dotyczącymi danych osobowych.

Zarządzanie danymi DATM

Opracowywanie i wdrażanie planów, polityk i praktyk, które kontrolują, chronią i optymalizują wartość zasobów danych.

Zarządzanie programem PGMG

Identyfikowanie, planowanie i koordynowanie zestawu powiązanych projektów i działań wspierających określone strategie i cele biznesowe.

Zarządzanie projektem PRMG

Osiąganie uzgodnionych wyników projektów przy użyciu odpowiednich technik zarządzania, jak również współpracy, przywództwa i systemu zarządzania.

Obsługa portfolio, programów i projektów PROF

Udzielanie wsparcia i wskazówek w zakresie procesów, procedur, narzędzi i technik zarządzania portfolio, programami i projektami.

Zarządzanie rozwojem systemów DLMG

Planowanie, szacowanie i wykonywanie prac związanych z rozwojem systemów zgodnie z czasem, budżetem i celami jakościowymi.

Zarządzanie usługami technologicznymi ITMG

Zarządzanie dostarczaniem usług opartych na technologii w celu zaspokojenia określonych potrzeb organizacyjnych.

Zarządzanie korzyściami BENM

Prognozowanie, planowanie i monitorowanie powstawania i efektywnej realizacji przewidywanych korzyści z projektów i programów.

Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT

Wywieranie wpływu na postawy, decyzje i działania udziałowców dla obopólnych korzyści.

Zarządzanie finansowe FMIT

Wspieranie efektywnego wykorzystania i kontroli zasobów finansowych.