Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Wiedza

Wszystkie poziomy od 1 do 7

Poziom 1 – Zgodne postępowanie

Posiada podstawową, ogólną wiedzę odpowiednią dla danego obszaru pracy. Stosuje nowo zdobytą wiedzę do rozwoju nowych umiejętności.

Poziom 2 – Pomoc

Ma podstawową wiedzę na temat danej domeny. Stosuje niezbędną wiedzę ogólną, którą zazwyczaj można znaleźć w branżowych dziedzinach wiedzy. Przyswaja nowe informacje prezentowane w systematyczny sposób i skutecznie je stosuje.

Poziom 3 – Stosowanie

Posiada solidną wiedzę ogólną, dziedzinową i specjalistyczną, niezbędną do skutecznego działania w organizacji, zazwyczaj zdobytą z uznanych źródeł wiedzy i informacji organizacyjnych. Rozumie szerszy kontekst biznesowy. Umie skutecznie stosować i przekazywać dalej wiedzę zawartą w branżowych zbiorach wiedzy. Przyswaja nowe informacje i skutecznie je stosuje.

Poziom 4 – Umożliwianie

Posiada dogłębną wiedzę na temat uznanych ogólnych gałęzi przemysłu oraz specjalistycznych gałęzi wiedzy, w koniecznym zakresie. Ma gruntowną wiedzę na temat domeny organizacji. Potrafi efektywnie stosować wiedzę w nieznanych sytuacjach, aktywnie utrzymuje własną wiedzę i dzieli się nią z innymi. Szybko przyswaja i krytycznie ocenia nowe informacje oraz skutecznie je stosuje.

Poziom 5 – Zapewnianie, doradzanie

Doskonale orientuje się w uznawanych w branży dziedzinach wiedzy ogólnej i szczegółowej, a także w wiedzy dotyczącej firmy, dostawców, partnerów, konkurentów i klientów. Rozwija szerszy zakres wiedzy w ramach branży lub firmy. Stosuje wiedzę, aby pomóc w ustaleniu standardów stosowanych przez inne osoby.

Poziom 6 – Inicjowanie, wpływ

Ma szeroką wiedzę biznesową na temat działań i praktyk własnej organizacji oraz dostawców, partnerów, konkurentów i klientów. Promuje stosowanie ogólnych i szczegółowych zasobów wiedzy we własnej organizacji. Rozwija umiejętności przywódcze kadry kierowniczej oraz poszerza i pogłębia swoją wiedzę branżową lub biznesową.

Poziom 7 – Wyznaczanie strategii, inspirowanie, mobilizowanie

Posiada rozległą i dogłębną wiedzę biznesową, włączając działania i praktyki własnej organizacji oraz rozległą wiedzę na temat dostawców, partnerów, konkurencji i klientów. Promuje kulturę zachęcania do strategicznego zastosowania ogólnych i szczegółowych działów wiedzy w ramach swojego obszaru wpływów.