Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Umiejętności biznesowe

Wszystkie poziomy od 1 do 7

Poziom 1 – Zgodne postępowanie

 • Posiada wystarczające umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej, aby skutecznie angażować się w kontakty z bezpośrednimi współpracownikami.
 • Stosuje podstawowe systemy i narzędzia, aplikacje i procesy.
 • Wykazuje zorganizowane podejście do pracy. Posiada podstawowe umiejętności cyfrowe pozwalające na naukę i korzystanie z aplikacji oraz narzędzi niezbędnych do pełnienia swojej roli.
 • Nauka i rozwój zawodowy – przyczynia się do wskazania możliwości własnego rozwoju.
 • Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – rozumie standardy organizacyjne i w pełni ich przestrzega.

Poziom 2 – Pomoc

 • Posiada wystarczające umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej, aby skutecznie angażować się w kontakty ze współpracownikami i wewnętrznymi użytkownikami/klientami.
 • Rozumie i stosuje odpowiednie metody, narzędzia, aplikacje i procesy.
 • Wykazuje racjonalne i zorganizowane podejście do pracy.
 • Posiada umiejętności cyfrowe wystarczające do odgrywania swojej roli.
 • Nauka i rozwój zawodowy – wskazuje i negocjuje własne możliwości rozwoju.
 • Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – ma pełną świadomość standardów organizacyjnych. We własnej pracy korzysta z odpowiednich praktyk.

Poziom 3 – Stosowanie

 • Wykazuje się umiejętnościami skutecznej komunikacji ustnej i pisemnej, gdy rozmawia o problemach ze współpracownikami, użytkownikami/klientami, dostawcami i partnerami.
 • Rozumie i skutecznie stosuje odpowiednie metody, narzędzia, aplikacje i procesy.
 • Wykazuje się umiejętnością oceny sytuacji i systematycznym podejściem do pracy.
 • Skutecznie stosuje umiejętności cyfrowe i eksploruje te możliwości pod kątem swojej roli.
 • Nauka i rozwój zawodowy – podejmuje inicjatywę w celu rozwijania własnej wiedzy i umiejętności poprzez identyfikowanie i negocjowanie odpowiednich możliwości rozwoju.
 • Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – wykazuje się odpowiednimi praktykami zawodowymi i wiedzą w zakresie pracy nierutynowej. Rozumie, w jaki sposób jego własna rola oraz pozostałe role wspierają odpowiednie praktyki zawodowe.

Poziom 4 – Umożliwianie

 • Płynnie komunikuje się ustnie i pisemnie oraz potrafi przedstawić złożone informacje zarówno odbiorcom technicznym, jak i nietechnicznym w kontaktach ze współpracownikami, użytkownikami/klientami, dostawcami i partnerami.
 • Właściwie wybiera i ocenia wpływ zmian na obowiązujące standardy, metody, narzędzia, aplikacje i procesy istotne dla własnej specjalizacji.
 • Wykazuje świadomość ryzyka i przyjmuje analityczne podejście do pracy.
 • Maksymalnie wykorzystuje możliwości aplikacji do odgrywania swojej roli oraz ocenia i wspiera wykorzystanie nowych technologii i narzędzi cyfrowych.
 • Wnosi specjalistyczną wiedzę do definicji wymagań w celu wsparcia propozycji.
 • Dzieli się wiedzą i doświadczeniem w zakresie własnej specjalizacji, aby pomóc innym.
 • Nauka i rozwój zawodowy – utrzymuje świadomość rozwijanych praktyk i ich zastosowania oraz bierze odpowiedzialność za kierowanie własnym rozwojem. Podejmuje inicjatywę w identyfikowaniu i negocjowaniu możliwości rozwoju dla siebie i wspiera w tym członków zespołu. Przyczynia się do rozwoju innych.
 • Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – w pełni rozumie ich znaczenie i zastosowanie we własnej pracy oraz w funkcjonowaniu organizacji. W razie potrzeby angażuje specjalistów lub współpracuje z nimi.

Poziom 5 – Zapewnianie, doradzanie

 • Wykazuje się zdolnościami przywódczymi w zarządzaniu operacyjnym.
 • Analizuje wymagania i doradza w sprawie zakresu i opcji ciągłego doskonalenia operacyjnego.
 • Analizuje i ocenia ryzyko.
 • Uwzględnia wszystkie wymagania przy składaniu propozycji.
 • Dzieli się własną wiedzą i doświadczeniem oraz zachęca do nauki i rozwoju.
 • Doradza w zakresie dostępnych standardów, metod, narzędzi i aplikacji adekwatnie do specjalizacji grupy i potrafi dokonywać właściwych wyborów spośród dostępnych alternatyw.
 • Rozumie i ocenia wpływ nowych technologii i usług cyfrowych na organizację.
 • Kreatywnie stosuje innowacyjne myślenie i praktyki projektowe w identyfikowaniu rozwiązań, które przyniosą wartość klientowi/udziałowcowi.
 • Wyraźnie demonstruje wpływowe umiejętności komunikacyjne (ustne, pisemne i prezentacyjne) zarówno w ustawieniach formalnych, jak i nieformalnych, wykładając złożone idee szerokim kręgom odbiorców.
 • Nauka i rozwój zawodowy – podejmuje inicjatywę w celu rozwijania własnych umiejętności oraz identyfikuje możliwości rozwoju w obszarze odpowiedzialności i zarządza nimi.
 • Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – proaktywnie przyczynia się do wdrażania odpowiednich praktyk i kultury pracy.

Poziom 6 – Inicjowanie, wpływ

 • Wykazuje zdolności przywódcze w zarządzaniu organizacją.
 • Rozumie i komunikuje informacje na temat rozwoju branży oraz roli i wpływu technologii.
 • Zarządza ryzykiem organizacyjnym i ogranicza je.
 • Równoważy wymagania stawiane propozycjom z szerszymi potrzebami organizacji.
 • Promuje kulturę nauki i rozwoju w swoim obszarze odpowiedzialności.
 • Kieruje zachowaniem zgodności z odpowiednim ustawodawstwem oraz koniecznością zapewnienia usług, produktów i praktyk zawodowych oferujących równy dostęp i jednakowe możliwości dla osób o różnorodnych umiejętnościach.
 • Identyfikuje i popiera możliwości przyjęcia nowych technologii i usług cyfrowych.
 • Kreatywnie stosuje szeroki zakres innowacyjnych i/lub zarządczych zasad w celu osiągnięcia korzyści biznesowych zgodnych ze strategią organizacji.
 • Komunikuje się w sposób autorytatywny na wszystkich poziomach w całej organizacji, zarówno w odniesieniu do odbiorców technicznych, jak i nietechnicznych, artykułując cele biznesowe.
 • Nauka i rozwój zawodowy – podejmuje inicjatywę w celu rozwijania własnych umiejętności i kieruje rozwojem umiejętności wymaganych w swoim obszarze odpowiedzialności.
 • Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – odgrywa główną rolę w promowaniu i zapewnianiu odpowiednich praktyk i kultury pracy w ramach własnego obszaru odpowiedzialności oraz zbiorowo w organizacji.

Poziom 7 – Wyznaczanie strategii, inspirowanie, mobilizowanie

 • Dysponuje pełną gamą strategicznych umiejętności zarządzania i przywództwa.
 • Komunikuje potencjalny wpływ wyłaniających się praktyk i technologii na organizacje i osoby indywidualne oraz ocenia ryzyko wykorzystania lub rezygnacji z takich praktyk i technologii.
 • Ustanawia system zarządzania w zakresie ryzyka biznesowego.
 • Zapewnia zgodność propozycji z kierunkiem strategicznym organizacji.
 • Wspiera kulturę nauki i rozwoju w całej organizacji.
 • Ocenia wpływ ustawodawstwa i aktywnie promuje zgodność i poczucie przynależności.
 • Przyczynia się do rozwoju wiedzy i/lub wykorzystania technologii w jednej organizacji lub kilku.
 • Wspiera kreatywność i innowacje w rozwoju strategii, aby umożliwić wykorzystanie możliwości biznesowych.
 • Komunikuje się perswazyjnie i przekonująco w obrębie własnej organizacji, branży i rządu z odbiorcami na wszystkich poziomach.
 • Nauka i rozwój zawodowy – zapewnia, że organizacja rozwija i mobilizuje pełen zakres wymaganych umiejętności i możliwości.
 • Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – zapewnia jasny kierunek i strategiczne przywództwo w zakresie wdrażania praktyk i kultury pracy w całej organizacji.