Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Autonomia

Wszystkie poziomy od 1 do 7

Poziom 1 – Zgodne postępowanie

Pracuje w ramach ścisłych wytycznych. Posiada niewielką samodzielność przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania. Oczekuje się, że w nieoczekiwanych sytuacjach będzie szukać pomocy.

Poziom 2 – Pomoc

Pracuje w ramach rutynowych wytycznych. Posiada ograniczoną samodzielność przy rozwiązywaniu problemów lub zapytań. Określa, kiedy należy szukać pomocy w nieoczekiwanych sytuacjach. Planuje własną pracę w krótkich horyzontach czasowych.

Poziom 3 – Stosowanie

Pracuje w ramach ogólnych wytycznych. Otrzymuje konkretne wskazówki, akceptuje wytyczne i dokonuje przeglądu pracy w uzgodnionych etapach. Samodzielnie rozpoznaje i reaguje na złożone kwestie związane z własnymi zadaniami. Określa, kiedy sprawy powinny być eskalowane na wyższy poziom. Planuje i monitoruje pracę własną (oraz w stosownych przypadkach pracę innych osób) w sposób kompetentny i w wyznaczonych terminach.

Poziom 4 – Umożliwianie

Pracuje w ramach ogólnych wytycznych i jasno określonych ram odpowiedzialności. Wykazuje się znaczną odpowiedzialnością osobistą i autonomią. Wykorzystuje znaczną swobodę w rozpoznawaniu złożonych kwestii i zadań oraz reagowaniu na nie, w zakresie związanym z realizacją/zakresem pracy. Eskaluje, gdy kwestie wykraczają poza ramy odpowiedzialności. Planuje, tworzy harmonogramy i monitoruje pracę w celu spełnienia danych celów i procesów w zakresie terminu i celów jakościowych.

Poziom 5 – Zapewnianie, doradzanie

Pracuje w ramach ogólnego kierunku. Często samodzielnie inicjuje pracę. W pełni odpowiada za realizację przydzielonych celów technicznych i/lub grupowych. Analizuje, projektuje, planuje, wykonuje i ocenia pracę pod kątem czasu, kosztów i celów jakościowych. Ustala kamienie milowe i odgrywa znaczącą rolę w przydzielaniu zadań i/lub odpowiedzialności.

Poziom 6 – Inicjowanie, wpływ

Ma zdefiniowaną władzę i odpowiedzialność za działania i decyzje w istotnym obszarze pracy, włączając aspekty techniczne, finansowe oraz dotyczące jakości. Wyznacza cele organizacyjne i przydziela obowiązki.

Poziom 7 – Wyznaczanie strategii, inspirowanie, mobilizowanie

Sprawuje władzę na najwyższym poziomie organizacyjnym nad wszystkimi aspektami istotnych obszarów pracy, włączając tworzenie i stosowanie zasad. Ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte działania i decyzje, zarówno własne, jak i innych osób, którym przypisano obowiązki.