Umiejętności

Ocena kompetencji

Ocena wiedzy, umiejętności i zachowań przy użyciu dowolnych środków zarówno formalnych, jak i nieformalnych w odniesieniu do ram, takich jak SFIA. Ocena, wybór, przyjęcie i dostosowanie metod, narzędzi i technik oceny w oparciu o kontekst oceny oraz sposób, w jaki rezultaty oceny mają zostać wykorzystane. Ocena czynności szkoleniowych i edukacyjnych wobec zdefiniowanych wyników rozwoju umiejętności/kompetencji.

Projektowanie i opracowanie szkolenia

Specyfikacja, projekt, tworzenie, pakowanie i utrzymanie materiałów i zasobów do użycia podczas szkoleń i rozwoju w miejscy pracy lub podczas obowiązkowej, dalszej lub wyższej edukacji. Zazwyczaj obejmuje przyswajanie informacji z istniejących źródeł, wybór i ponowną prezentację w formie dostosowanej do zamierzanego celu i odbiorców. Obejmuje projekt instrukcyjny, rozwój treści, konfigurację i testowanie środowiska szkoleniowego oraz stosowanie odpowiednich aktualnych technologii, takich jak rozwiązania audio-wideo, symulacje i oceny. Może obejmować akredytację strony trzeciej.

Dostawa szkolenia

Transfer umiejętności i wiedzy biznesowej i/lub technicznej oraz promocja postaw zawodowych w celu ułatwienia szkoleń i rozwoju. Stosuje gamę technik, zasobów i mediów (które mogą obejmować e-learning, środowiska wirtualne online, samooceny, szkolenie przez współpracowników, symulację oraz inne aktualne metody).

Nauczanie i tworzenie tematów

Specyfikacja, projektowanie, rozwój, dostawa i ocena programów nauczania informatyki i technologii informatycznych (włączając komunikację elektroniczną) na każdym poziomie systemu edukacji, od podstawowego do wyższego (wszystkie zakresy wiekowe) oraz w miejscu pracy. Poruszane tematy pochodzą z obszarów podstawowej oraz bardziej zaawansowanej informatyki oraz powszechnych umiejętności niezbędnych do produktywnego wykorzystania komputerów i systemów IT dla profesjonalistów z dziedziny komputerów i IT oraz kompetentnych użytkowników systemów IT, włączając pomysły myślenia obliczeniowego oraz zastosowanie tych koncepcji w życiu codziennym i zawodowym. Szczególny nacisk jest kładziony na metody, techniki i pedagogikę (naukę bycia nauczycielem, trenerem lub wykładowcą oraz proces nauczania) informatyki i edukacji IT.

Zarządzanie wynikami

Optymalizacja wydajności osób, włączając określenie umiejętności, integrację zespołów, przydzielanie zadań, wytyczne, wsparcie, wskazówki, motywację i zarządzanie wynikami.

Pozyskiwanie środków

Ogólne zarządzanie zasobami w postaci siły roboczej, aby umożliwić skuteczne działanie organizacji. Świadczenie porad w odniesieniu do wszelkich aspektów pozyskania zasobów, włączając pracowników, konsultantów i wykonawców.

Rozwój zawodowy

Ułatwienie rozwoju zawodowego osób indywidualnych, włączając początkowanie, monitoring, przegląd i zatwierdzenie planów szkoleniowych oraz rozwoju zgodnie z wymaganiami organizacyjnymi lub biznesowymi. Doradztwo dla uczestników w zakresie wszystkich istotnych aspektów ciągłego rozwoju zawodowego. Wskazanie odpowiednich zasobów szkoleniowych/rozwojowych. Współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami szkoleń. Ocena korzyści działań na rzecz ciągłego rozwoju zawodowego.

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością wyznacza w ramach organizacji kulturę jakości oraz system procesów i praktyk pracy w celu realizacji celów dotyczących jakości danej organizacji. Obejmuje zastosowanie technik monitorowania i poprawy jakości dowolnego aspektu funkcji, procesów, produktów, usług i danych. Osiągnięcie i utrzymanie zgodności z krajowymi i międzynarodowymi standardami w razie konieczności oraz z politykami wewnętrznymi, włączając zasady odnoszące się do jakości, usług, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.

Zapewnienie jakości

Proces zapewnienia, w ramach niezależnej oceny i przeglądu, istnienia i przestrzegania odpowiednich praktyk pracy, czynności kontroli jakości, procesów organizacyjnych oraz standardów jakości oraz promowania najlepszych praktyk w ramach organizacji. Zapewnienie jakości daje pewność kierownictwu wewnętrznemu i organom zewnętrznym, takim jak klienci lub organy nadzorcze, że wymagania dotyczące jakości będą spełniane. Zapewnienie jakości może odnosić się do dowolnego obszaru, w którym stosowane są standardy jakości, włączając produkty, dane, usługi i procesy biznesowe.

Pomiar

Rozwój i obsługa możliwości pomiaru w celu wspierania uzgodnionych potrzeb dotyczących informacji danej organizacji. Planowanie, wdrożenie i kontrolowanie czynności w celu pomiaru atrybutów procesów, produktów i usług w celu oceny wydajności, postępu i zapewnienia wskazań i spostrzeżeń dotyczących faktycznych lub potencjalnych problemów i ryzyka. Wskazanie wymagań, wybór środków i skali pomiarowych, ustalenie metod gromadzenia i analizy danych, wyznaczenie wartości docelowych i progowych. Pomiar można stosować wobec organizacji, projektów, procesów i produktów pracy.

Weryfikacja zgodności

Niezależna ocena zgodności dowolnej czynności, procesu, rezultatu, produktu lub usługi z kryteriami ustalonych standardów, najlepszych praktyk lub innych udokumentowanych wymagań. Może odnosić się na przykład do zarządzania aktywami, narzędzi bezpieczeństwa sieci, zapór i bezpieczeństwa internetowego, zrównoważonego rozwoju, systemów rzeczywistych, projektu aplikacji i określonych certyfikatów.

Ocena bezpieczeństwa

Ocena powiązanych z bezpieczeństwem systemów oprogramowania w celu ustalenia zgodności ze standardami i wymaganymi poziomami integralności bezpieczeństwa. Obejmuje dokonywanie profesjonalnych osądów w sprawie metod inżynierii, włączając metody stabilności projektu, testowania, zatwierdzania i weryfikacji, a także identyfikację i ocenę ryzyka oraz sposobów jego zmniejszenia. Ustalenie, utrzymanie i zarządzanie ramami i praktykami oceny.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna

Gromadzenie, przetwarzanie, zabezpieczanie, analiza i prezentacja dowodów analizy kryminalistycznej w oparciu o łączne ustalenia, włączając dowody komputerowe na usuwanie skutków podatności na brak bezpieczeństwa i/lub dochodzenia kryminalne, w sprawie oszustw, kontrwywiad lub egzekucję prawa.

Sourcing

Zapewnienie zasad, standardów wewnętrznych i porad dotyczących zaopatrzenia lub przekazania dostarczonych zewnętrznie i opracowanych wewnętrznie produktów i usług. Świadczenie komercyjnego nadzoru, zgodności z przepisami i zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Wdrożenie zgodnych procesów zaopatrzenia przy przejęciu pełnej odpowiedzialności za problemy i nakazy po stronie przekazania i dostawcy. Wskazanie i zarządzanie dostawcami w celu zapewnienia pomyślnej dostawy produktów i usług wymaganych przez firmę.

Zarządzanie dostawcami

Dostosowanie organizacyjnych celów dotyczących wydajności dostawców oraz działań do strategii i planów sourcingowych, równoważenia kosztów, skuteczności i jakości usług. Ustalenie relacji zawodowych opartych na współpracy, zaufaniu i otwartej komunikacji w celu zachęcenia do wspólnej innowacyjności i usprawnienia usług z dostawcami. Prokreatywne angażowanie dostawców w celu uzyskania wzajemnych korzyści i rozwiązania incydentów i problemów organizacyjnych, słabej wydajności i innych źródeł konfliktu. Zastosowanie czytelnych ścieżek eskalacji podczas omawiania i rozwiązywania problemów. Zarządzanie wydajnością i ryzykiem w ramach różnych dostawców (wewnętrznych i zewnętrznych) przy użyciu zestawu uzgodnionych wskaźników.

Zarządzanie relacjami

Systematyczna identyfikacja, analiza, zarządzanie, monitorowanie i poprawa relacji z udziałowcami w celu wskazania i usprawnienia wzajemnie korzystnych wyników. Zyskanie zaangażowania w działania poprzez konsultacje i uwzględnienie wpływu. Projektowanie podejścia do zarządzania relacjami, które ma zostać zastosowane; włączając role i obowiązki, nadzór, polityki, procesy i narzędzia oraz mechanizmy wsparcia. Kreatywne łączenie formalnych i nieformalnych kanałów komunikacji w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Wsparcie obsługi klienta

Zarządzanie i prowadzenie co najmniej jednej funkcji obsługi klienta lub pomocy technicznej. Pełnienie roli punktu kontaktu podczas obsługi użytkowników usługi oraz klientów zgłaszających problemy, proszących o informacje, dostęp lub inne usługi. Dostawa usługi dla klienta poprzez różne kanały, włączając ludzi, kanał cyfrowy, samoobsługę i obsługę automatyczną.

Marketing

Badanie, analiza i symulacja potencjalnych lub istniejących rynków IT, produktów i usług powiązanych w celu zapewnienia solidnych podstaw rozwoju firmy i generowania satysfakcjonującego przepływu zapytań klientów. Zarządzanie i rozwój strategii, kampanii i codziennych czynności marketingowych dostarczanych przez odpowiednie kanały.

Sprzedaż

Identyfikacja perspektyw sprzedaży oraz kwalifikacji, rozwój zainteresowania klientów oraz przygotowanie (włączając zarządzanie procesem przetargów), realizacja i monitorowanie sprzedaży dowolnego produktu lub usługi na rynek wewnętrzny lub zewnętrzny.