Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Marketing MKTG

Badanie, analiza i symulacja potencjalnych lub istniejących rynków IT, produktów i usług powiązanych w celu zapewnienia solidnych podstaw rozwoju firmy i generowania satysfakcjonującego przepływu zapytań klientów. Zarządzanie i rozwój strategii, kampanii i codziennych czynności marketingowych dostarczanych przez odpowiednie kanały.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Marketing: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Marketing: Poziom 2

Rozumie podstawowe zasady marketingu oraz narzędzia stosowane przez organizację w celu planowania, wdrożenia i monitorowania czynności marketingowych. Gromadzi i monitoruje wyniki działań marketingowych. Pomaga podczas badań rynku i gromadzenia danych, zapewniając raporty podsumowujące ze swoich ustaleń.

Marketing: Poziom 3

Wykorzystuje materiały do badania rynku, opinie klientów i pracowników oraz inne źródła do wskazania trendów, potrzeb i możliwości branżowych. Wybiera i stosuje narzędzia marketingowe odpowiednio do przydzielonego zadania. Przeprowadza badania rynku i utrzymuje stosowne informacje, włączając wnioski wyciągnięte z poprzednich kampanii oraz środki pomiaru skuteczności obecnych i wcześniejszych działań. Przyczynia się do realizacji planów marketingowych, wskazując i promując unikalne punkty sprzedaży oraz kluczowe komunikaty materiału marketingowego. Przeprowadza prezentacje podczas wydarzeń marketingowych.

Marketing: Poziom 4

Planuje i przeprowadza badania rynku w celu zbadania i dalszego poznania dynamiki klientów i konkurencji, korzystając z odpowiednich kanałów i narzędzi w celu angażowania pożądanych odbiorców. Korzysta z badań i wyciągniętych wniosków, aby przekazywać informacje do planów marketingowych, włączając planowanie lojalności klienta. Tworzy unikalne punkty sprzedaży oraz kluczowe komunikaty dotyczące materiałów marketingowych. Kreatywnie korzysta z elementów stosownych dla środowiska cyfrowego i tradycyjnego i przygotowuje wersje robocze odpowiednich materiałów pomocniczych. Analizuje skuteczność kampanii i usług oraz ich wpływ na zachowania odbiorców oraz wyniki biznesowe. Organizuje i uczestniczy aktywnie w wydarzeniach marketingowych.

Marketing: Poziom 5

Doradza i zarządza kampaniami marketingowymi w ramach określonego budżetu w celu spełnienia danych celów. Zarządza i monitoruje badania rynku, analizę i marketing procesów planowania. Doradza w zakresie zarządzania marką i promowania reputacji korporacyjnej i odgrywa aktywną rolę podczas promowania zaangażowania personelu i partnerów biznesowych. Ponosi ogólną odpowiedzialność za tworzenie materiałów marketingowych i realizację wydarzeń. Znajduje innowacyjne rozwiązania problemów marketingowych. Korzysta z doświadczenia i danych, aby dokonywać doinformowanych zaleceń dla kierownictwa wyższego szczebla, włączając segmentację rynku i lojalność klienta. Przegląda i sporządza raporty dotyczące skuteczności podejść marketingowych oraz usług i ich wpływu na wyniki biznesowe.

Marketing: Poziom 6

Określa i nadzoruje ogólną strategię marketingową organizacji, aby spełnić jej cele biznesowe. Zapewnia nadzór nad wszystkimi planami marketingowymi i kieruje procesem planowania marketingu. Ocenia i reaguje na kluczowe czynniki odnoszące się do wdrożenia, pomiaru i przeglądu pomyślnych kampanii, włączając ocenę bieżących i przyszłych możliwości wymaganych przez funkcje marketingu, rolę zaangażowania personelu i partnerów biznesowych oraz odpowiednie połączenie działań i kanałów biznesowych.

Marketing: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.