Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie dostawcami SUPP

Dostosowanie organizacyjnych celów dotyczących wydajności dostawców oraz działań do strategii i planów sourcingowych, równoważenia kosztów, skuteczności i jakości usług. Ustalenie relacji zawodowych opartych na współpracy, zaufaniu i otwartej komunikacji w celu zachęcenia do wspólnej innowacyjności i usprawnienia usług z dostawcami. Prokreatywne angażowanie dostawców w celu uzyskania wzajemnych korzyści i rozwiązania incydentów i problemów organizacyjnych, słabej wydajności i innych źródeł konfliktu. Zastosowanie czytelnych ścieżek eskalacji podczas omawiania i rozwiązywania problemów. Zarządzanie wydajnością i ryzykiem w ramach różnych dostawców (wewnętrznych i zewnętrznych) przy użyciu zestawu uzgodnionych wskaźników.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6 7

Zarządzanie dostawcami: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 2

Pomaga podczas gromadzenia i sporządzania raportów danych na temat wydajności dostawców. Pomaga podczas rutynowej codziennej komunikacji między organizacją a dostawcami.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 3

Stanowi rutynowy punkt kontaktu między organizacją a dostawcami. Wspiera rozwiązywanie zdarzeń, problemów lub niezadowalających wyników dostawców. Gromadzi i sporządza raporty danych na temat wydajności dostawców.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 4

Gromadzi dane na temat wydajności dostawców oraz bada problemy. Monitoruje i sporządza raporty na temat jakości dostawców, satysfakcji klienta oraz rynku. Sprawdza, czy wydajność dostawców jest zgodna z warunkami umowy. Proaktywnie angażuje i współpracuje z dostawcami w celu rozwiązania zdarzeń, problemów lub niezadowalających wyników. Wdraża inicjatywy i programy poprawy usług związanych z zarządzaniem dostawcami.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 5

Zarządza dostawcami w celu spełnienia kluczowych wskaźników wydajności i uzgodnionych celów. Zarządza wdrożeniem działań na rzecz poprawy usług dostawców. Korzysta z doświadczenia dostawców, aby wspierać i informować strategie rozwoju. Zarządza relacjami operacyjnymi między dostawcami. Gwarantuje wykrywanie potencjalnych sporów lub konfliktów na wczesnym etapie, z jasną ścieżką eskalacji w celu ich rozwiązania. Przeprowadza analizę porównawczą i korzysta z danych dotyczących jakości dostawców w celu zapewnienia właściwego monitorowania wydajności i jej regularnej oceny. Wskazuje ograniczenia i możliwości podczas negocjowania lub ponownej negocjacji umów.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 6

Rozwija polityki, standardy i wytyczne organizacyjne w celu zapewnienia skutecznego zarządzania dostawcami w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. Definiuje podejście do komunikacji komercyjnej oraz zarządzanie i utrzymanie relacji między organizacją a dostawcami. Tworzy środowisko, w którym organizacja i jej dostawcy współpracują na rzecz wzajemnych korzyści, gwarantując rozwinięcie i utrzymanie pozytywnych i skutecznych relacji zawodowych w ramach łańcucha dostaw. Gwarantuje obecność zasobów i narzędzi w celu przeprowadzenia analizy porównawczej. Przegląda analizy dostawców i ocenia ich skuteczność w ramach łańcucha dostaw. Zapewnia, że jakość usług świadczonych przez dostawców spełnia zobowiązania umowne oraz potrzeby biznesowe. Zarządza ryzykiem powiązanym z bezpieczeństwem informacji, ciągłością i rzetelnością dostaw.

Zarządzanie dostawcami: Poziom 7

Określa ogólną strategię zarządzania dostawcami obejmującą skuteczne zarządzanie i relacje operacyjne na wszystkich poziomach. Nawiązuje relacje z dostawcami na zasadzie współpracy, ograniczające koszty i ryzyko i stwarzające możliwości tworzenia wartości i innowacji. Dostosowuje cele dotyczące wydajności dostawców oraz czynności w ramach zarządzania relacjami do celów biznesowych i handlowych oraz strategii sourcingu. Ustala ramy monitorowania świadczonych usług i dostarczania wartości komercyjnej przez cały okres umowy. Wdraża i ponosi ogólną odpowiedzialność za zgodność z przepisami; zarządzanie łańcuchem dostaw; zarządzanie komercyjne; polityki zarządzania ryzykiem w celu wyboru dostawców oraz porównywanie ich wydajności. Reprezentuje organizację w istotnych sporach handlowych z udziałem dostawców.