Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Pomiar MEAS

Rozwój i obsługa możliwości pomiaru w celu wspierania uzgodnionych potrzeb dotyczących informacji danej organizacji. Planowanie, wdrożenie i kontrolowanie czynności w celu pomiaru atrybutów procesów, produktów i usług w celu oceny wydajności, postępu i zapewnienia wskazań i spostrzeżeń dotyczących faktycznych lub potencjalnych problemów i ryzyka. Wskazanie wymagań, wybór środków i skali pomiarowych, ustalenie metod gromadzenia i analizy danych, wyznaczenie wartości docelowych i progowych. Pomiar można stosować wobec organizacji, projektów, procesów i produktów pracy.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Pomiar: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Pomiar: Poziom 3

Stosuje standardowe techniki obsługi specyfikacji środków pomiaru oraz gromadzenia i utrzymania danych pomiaru. Generuje, produkuje i rozpowszechnia raporty. Stosuje narzędzia pomiarowe do rutynowej analizy danych. Wskazuje i wdraża usprawnienia do metod gromadzenia danych.

Pomiar: Poziom 4

Wspiera projekty, funkcje lub zespoły podczas opracowywania projektów i/lub metod operacyjnych pomiaru. Określa podstawowe i pochodne środki wspierające uzgodnione potrzeby dotyczące informacji. Wskazuje i ustala ważność odpowiednich środków, skali i celów. Określa sposób gromadzenia i przechowywania danych dla każdego wymaganego środka pomiaru. Zapewnia wytyczne dotyczące gromadzenia danych, włączając automatyzację. Projektuje raporty i formaty raportowania.

Pomiar: Poziom 5

Zapewnia porady i wytyczne dotyczące skutecznego stosowania środków i pomiaru. Ustala cele dotyczące pomiaru oraz zakres pomiaru funkcji, zespołów i projektów. Planuje i wdraża usprawnienia w celu pomiaru możliwości. Wybiera środki odpowiednie do kontekstu i celów organizacyjnych. Przyczynia się do tworzenia polityk organizacyjnych, standardów i wytycznych pomiaru. Przegląda zbiory danych oraz mechanizmy przechowywania (włączając automatyzację), aby wspierać pomiary.

Pomiar: Poziom 6

Tworzy ramy pomiaru i dostosowuje cele pomiaru do celów biznesowych. Rozwija polityki, standardy, wytyczne organizacyjne w zakresie pomiaru. Kieruje rozwojem możliwości organizacyjnych dotyczących pomiaru (włączając automatyzację). Zapewnia zasoby, aby zagwarantować przyjęcie i przestrzeganie polityk i standardów.

Pomiar: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.