Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie jakością QUMG

Zarządzanie jakością wyznacza w ramach organizacji kulturę jakości oraz system procesów i praktyk pracy w celu realizacji celów dotyczących jakości danej organizacji. Obejmuje zastosowanie technik monitorowania i poprawy jakości dowolnego aspektu funkcji, procesów, produktów, usług i danych. Osiągnięcie i utrzymanie zgodności z krajowymi i międzynarodowymi standardami w razie konieczności oraz z politykami wewnętrznymi, włączając zasady odnoszące się do jakości, usług, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6 7

Zarządzanie jakością: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie jakością: Poziom 3

Stosuje odpowiednie metody i systematyczne podejście do rozwoju, utrzymania, kontroli i dystrybucji standardów jakości i ochrony środowiska. Wprowadza zmiany techniczne i kontroluje aktualizacje i rozpowszechnianie standardów jakości. Rozpowszechnia nowe i zmienione standardy.

Zarządzanie jakością: Poziom 4

Wspiera projekty, funkcje lub zespoły podczas planowania zarządzania jakością w ich obszarze odpowiedzialności. Pomaga w rozwoju nowych lub usprawnionych praktyk oraz procesów lub standardów organizacyjnych. Umożliwia wprowadzenie miejscowych usprawnień do systemu jakości lub usług.

Zarządzanie jakością: Poziom 5

Doradza w zakresie zastosowania odpowiednich technik i standardów zarządzania jakością. Gwarantuje, że projekty, zespoły i funkcje mają odpowiednie praktyki i spełniają wymagane poziomy jakości w organizacji. Ustala obszary, w których należy zmienić istniejące procesy na podstawie analizy ustaleń audytu. Ponosi odpowiedzialność za kontrolowanie aktualizowania i rozpowszechniania standardów organizacyjnych. Umożliwia wprowadzanie usprawnień procesów, zmieniając podejścia i praktyki pracy, zazwyczaj przy użyciu uznawanych modeli.

Zarządzanie jakością: Poziom 6

Wyznacza priorytetowe obszary do poprawy jakości, uwzględniając strategię, szersze cele biznesowe i rezultaty audytów wewnętrznych i zewnętrznych. Początkuje stosowanie odpowiednich technik zarządzania jakością w tych obszarach. Wprowadza usprawnienia do procesów, zmieniając podejścia i praktyki pracy, korzystając zazwyczaj z uznanych modeli. Osiąga i utrzymuje zgodność ze standardami krajowymi i międzynarodowymi. Wskazuje i planuje systematyczne działania naprawcze, aby zmniejszyć ilość błędów i poprawić jakość systemów i usług, badając główne przyczyny problemów.

Zarządzanie jakością: Poziom 7

Wyznacza strategie i polityki jakości do zatwierdzenia i przyjęcia przez kierownictwo organizacji i zapewnia ich przestrzeganie przez kierownictwo wykonawcze. Określa zakres, w jakim polityka jakości spełnia potrzeby i cele organizacji i przegląda je w razie konieczności. Ustala organizacyjny system zarządzania jakością, realizujący strategię jakości. Planuje, pozyskuje zasoby i monitoruje wydajność systemu zarządzania jakością oraz harmonogramu wewnętrznych audytów jakościowych. Definiuje i przegląda systemy jakości. Gwarantuje istnienie odpowiednich technologii, procedur i zasobów wspierających system zapewnienia jakości.