Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Ocena kompetencji LEDA

Ocena wiedzy, umiejętności i zachowań przy użyciu dowolnych środków zarówno formalnych, jak i nieformalnych w odniesieniu do ram, takich jak SFIA. Ocena, wybór, przyjęcie i dostosowanie metod, narzędzi i technik oceny w oparciu o kontekst oceny oraz sposób, w jaki rezultaty oceny mają zostać wykorzystane. Ocena czynności szkoleniowych i edukacyjnych wobec zdefiniowanych wyników rozwoju umiejętności/kompetencji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Ocena kompetencji: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Ocena kompetencji: Poziom 3

Przeprowadza rutynowe oceny umiejętności/kompetencji przy użyciu określonych metod oraz zgodnie z ustalonymi standardami i zasadami etycznymi.

Ocena kompetencji: Poziom 4

Przeprowadza rutynowe i nierutynowe oceny umiejętności/kompetencji pod kątem wiedzy, umiejętności i zachowań, korzystając z określonych metod i zgodnie z ustalonymi standardami dopasowanymi do wymagań etycznych, prawnych i ustawowych. Stosuje wyniki oceny oraz inne dane do analizy i oceny skuteczności osiągania celów szkoleniowych/edukacyjnych.

Ocena kompetencji: Poziom 5

Zapewnia porady i wytyczne dotyczące wyboru, przyjęcia i dostosowania odpowiednich metod, narzędzi i technik oceny w oparciu o jej kontekst oraz sposób, w jaki zostaną wykorzystane wyniki oceny. Zarządza przeprowadzaniem oceny umiejętności/kompetencji w celu zapewnienia dostarczania wymaganych rezultatów o akceptowalnej jakości. Gwarantuje, że ocena przestrzega wymagań etycznych, prawnych i ustawowych. Zarządza przeglądem korzyści oraz wartości metod i narzędzi oceny. Wskazuje i zaleca usprawnienia metod i narzędzi oceny. Ocenia skuteczność działań szkoleniowych lub edukacyjnych w oparciu o realizację celów dotyczących rozwoju umiejętności/kompetencji.

Ocena kompetencji: Poziom 6

Opowiada się za znaczeniem wartości oceny umiejętności/kompetencji oraz odpowiednimi metodami, narzędziami i technikami oceny. Rozwija zasady, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące oceny umiejętności/kompetencji zgodnie z wymaganiami etycznymi, prawnymi i ustawowymi. Kieruje wdrożeniem i zastosowaniem metodologii i narzędzi oceny. Określa konieczność istnienia wewnętrznej i/lub zewnętrznej spójności i rzetelności wyników oceny oraz sposobów jej ocenienia w ramach różnych grup użytkowników.

Ocena kompetencji: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.