Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Cyfrowa analiza kryminalistyczna DGFS

Gromadzenie, przetwarzanie, zabezpieczanie, analiza i prezentacja dowodów analizy kryminalistycznej w oparciu o łączne ustalenia, włączając dowody komputerowe na usuwanie skutków podatności na brak bezpieczeństwa i/lub dochodzenia kryminalne, w sprawie oszustw, kontrwywiad lub egzekucję prawa.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Cyfrowa analiza kryminalistyczna: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna: Poziom 4

Przyczynia się do prowadzenia dochodzeń cyfrowej analizy kryminalistycznej. Przetwarza i analizuje dowody zgodnie z zasadami, normami i wytycznymi oraz wspiera tworzenie ustaleń i raportów analizy kryminalistycznej.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna: Poziom 5

Przeprowadza dochodzenia w celu prawidłowego gromadzenia, analizy i przedstawiania wszystkich ustaleń, włączając dowody cyfrowe dla odbiorców biznesowych, jak i prawnych. Gromadzi wnioski i zalecenia i przedstawia ustalenia analizy kryminalistycznej udziałowcom. Przyczynia się do rozwoju polityk, standardów i wytycznych.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna: Poziom 6

Wyznacza zasady i normy oraz wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania dochodzeń analizy kryminalistycznej przez organizację. Prowadzi i zarządza złożonymi dochodzeniami włączającymi dodatkowych specjalistów w razie konieczności. Zezwala na wydanie formalnych raportów analizy kryminalistycznych.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.