Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zapewnienie jakości QUAS

Proces zapewnienia, w ramach niezależnej oceny i przeglądu, istnienia i przestrzegania odpowiednich praktyk pracy, czynności kontroli jakości, procesów organizacyjnych oraz standardów jakości oraz promowania najlepszych praktyk w ramach organizacji. Zapewnienie jakości daje pewność kierownictwu wewnętrznemu i organom zewnętrznym, takim jak klienci lub organy nadzorcze, że wymagania dotyczące jakości będą spełniane. Zapewnienie jakości może odnosić się do dowolnego obszaru, w którym stosowane są standardy jakości, włączając produkty, dane, usługi i procesy biznesowe.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Zapewnienie jakości: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zapewnienie jakości: Poziom 3

Przyczynia się do gromadzenia dowodów oraz prowadzenia formalnych audytów lub przeglądu działań, procesów, danych, produktów lub usług. Bada dokumentację pod kątem dowodów przeprowadzania odpowiednich testów i innych czynności związanych z kontrolą jakości oraz ustala zgodność z dyrektywami organizacyjnymi, standardami i procedurami. Wskazuje brak zgodności i nietypowe sytuacje.

Zapewnienie jakości: Poziom 4

Przeprowadza formalne audyty lub przeglądy w celu zapewnienia zgodności ze standardami organizacyjnymi w zakresie czynności, procesów, danych, produktów lub usług. W przypadku projektów, działań w zakresie rozwoju lub wsparcia planuje, organizuje, przeprowadza audyty i określa, czy zastosowano odpowiednią kontrolę jakości. Zestawia, zbiera i bada dokumentację, analizuje dowody i sporządza wersje robocze wszystkich lub części formalnych raportów zgodności z przepisami. Określa ryzyko powiązane z ustaleniami oraz brakiem zgodności i proponuje działania naprawcze. Zapewnia porady i wytyczne dotyczące korzystania ze standardów organizacyjnych. Przeprowadza przeglądy zapewnienia jakości w odniesieniu do dostawców oraz w ramach łańcucha dostaw.

Zapewnienie jakości: Poziom 5

Planuje, organizuje i przeprowadza formalne, niezależne audyty złożonych projektów, głównych programów lub obszarów funkcjonalnych. Ocenia i wskazuje brak zgodności ze standardami organizacyjnymi i ustala, czy zastosowano odpowiednią kontrolę jakości. Przygotowuje i sporządza raporty z ustaleń audytu i określa ryzyko powiązane z tymi ustaleniami, gwarantując podjęcie działań naprawczych.Przegląda i analizuje raporty z audytów, aby wskazać częste obszary braku zgodności i wskazuje możliwości poprawy skuteczności i wydajności mechanizmów kontroli organizacyjnej. Przeprowadza audyty w ramach łańcucha dostaw. Planuje i nadzoruje działania innych osób w zakresie zapewnienia jakości.

Zapewnienie jakości: Poziom 6

Kieruje, rozwija i ponosi odpowiedzialność za podejście organizacyjne oraz zaangażowanie na rzecz zapewnienia jakości. Gwarantuje, że procesy i działania w ramach zapewnienia jakości są solidne i oparte na najlepszych praktykach branżowych. Uwzględnia konsekwencje wynikające z wyłaniających się technologii, podejść, trendów, przepisów i ustawodawstwa. Planuje i pozyskuje zasoby do czynności dotyczących zapewnienia jakości w organizacji. Monitoruje i zgłasza działania zapewnienia jakości, poziomy zgodności w odniesieniu do ryzyka dla organizacji i projektu. Przegląda i analizuje wyniki działań audytowych i wskazuje możliwości poprawy dla organizacji.

Zapewnienie jakości: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.