Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Przyjęcie praktyk zwinnych

Przyjęcie praktyk zwinnych

Zarządzanie produktem PROD

Zarządzanie i rozwój produktów lub usług poprzez ich pełny cykl życia od powstania, przez wzrost, dojrzałość, spadek, aż do wycofania z rynku.

Zarządzanie projektem PRMG

Osiąganie uzgodnionych wyników projektów przy użyciu odpowiednich technik zarządzania, jak również współpracy, przywództwa i systemu zarządzania.

Ocena wykonalności FEAS

Definiowanie, ocena i opisywanie opcji zmian biznesowych pod kątem wykonalności finansowej, technicznej i biznesowej oraz dopasowania strategicznego.

Prowadzenie testów akceptacyjnych BPTS

Zatwierdzanie systemów, produktów, procesów biznesowych lub usług w celu określenia, czy kryteria akceptacji zostały spełnione.

Definicja wymagań i zarządzanie REQM

Zarządzanie wymaganiami przez cały cykl życia dostawy i eksploatacji.

Analiza doświadczeń użytkownika UNAN

Zrozumienie kontekstu użytkowania systemów, produktów i usług oraz określenie wymagań dotyczących doświadczenia użytkownika i celów projektowych.

Projekt doświadczeń użytkownika HCEV

Tworzenie koncepcji projektowych i prototypów dla interakcji użytkownika z produktem, systemem lub usługą oraz doświadczeń z nimi związanych.

Ocena doświadczeń użytkownika USEV

Walidacja systemów, produktów lub usług pod kątem celów, metryk i założeń dotyczących doświadczeń użytkownika.

Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG

Rozwijanie komponentów oprogramowania w celu dostarczenia wartości dla udziałowców.

Projektowanie systemów DESN

Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań i uzgodnionych architektur systemów.

Testowanie TEST

Badanie produktów, systemów i usług w celu oceny zachowania oraz tego, czy spełniają one określone lub nieokreślone wymagania i cechy.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi CIPM

Planowanie, projektowanie i wdrażanie działań mających na celu przejście organizacji i ludzi do wymaganego stanu przyszłego.