Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Mierzenie i nauka w celu udoskonalenia praktyk zwinnych

Mierzenie i nauka w celu udoskonalenia praktyk zwinnych

Pomiar MEAS

Rozwijanie i obsługa zdolności pomiarowych w celu wspierania uzgodnionych potrzeb informacyjnych organizacji.

Ocena kompetencji LEDA

Ocenianie wiedzy, umiejętności, kompetencji i zachowań za pomocą dowolnych środków, formalnych lub nieformalnych, w odniesieniu do ram takich jak SFIA.

Dostawa szkolenia ETDL

Przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i zmiana zachowań z wykorzystaniem szeregu technik, zasobów i mediów.