Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Tworzenie kultury i zdolności zwinnych

Tworzenie kultury i zdolności zwinnych

Badania dot. użytkownika URCH

Identyfikacja zachowań, potrzeb i motywacji użytkowników z wykorzystaniem metod badań obserwacyjnych.

Analiza sytuacji biznesowej BUSA

Badanie sytuacji biznesowych w celu zdefiniowania rekomendacji działań usprawniających.

Monitoring wschodzących technologii EMRG

Identyfikowanie i ocenianie nowych i wschodzących technologii, produktów, usług, metod i technik.

Innowacje INOV

Identyfikowanie, wyznaczanie priorytetów, inkubowanie i wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez technologie informacyjne, komunikacyjne i cyfrowe.

Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV

Zapewnienie przywództwa, porad i wsparcia we wdrożeniu w celu oceny możliwości organizacyjnych oraz identyfikacji, wyznaczenia priorytetów i wdrożenia ulepszeń.

Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI

Planowanie, projektowanie i wdrażanie zintegrowanej struktury i kultury organizacyjnej.

Zarządzanie wynikami PEMT

Poprawa wyników organizacji poprzez rozwój wydajności jednostek i grup roboczych w celu osiągnięcia uzgodnionych celów z wymiernymi rezultatami.

Zarządzanie rozwojem systemów DLMG

Planowanie, szacowanie i wykonywanie prac związanych z rozwojem systemów zgodnie z czasem, budżetem i celami jakościowymi.

Zarządzanie finansowe FMIT

Wspieranie efektywnego wykorzystania i kontroli zasobów finansowych.