Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Rozwój systemów

Rozwój systemów

Zarządzanie rozwojem systemów DLMG

Planowanie, ocena i realizacja programów prac rozwojowych systemu zgodnie z celami dotyczącymi terminu, budżetu i jakości. Wskazanie zasobów niezbędnych do rozwoju systemu oraz sposobu zapewnienia zgodności ze skuteczną wydajnością dostaw. Dostosowanie czynności zapewniających rozwój systemów oraz ich realizacja zgodnie z ustalonymi architekturami i standardami. Rozwój strategii komunikacji planów rozwoju przyszłych systemów. Wdrożenie i przyjęcie modeli cyklu życia rozwoju systemów opartych na kontekście pracy i odpowiednim wyborze pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Projektowanie systemów DESN

Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań, zgodnie z ustalonymi architekturami systemów, przestrzegając standardów korporacyjnych i w ramach ograniczeń dotyczących wydajności i wykonalności. Wskazanie koncepcji i ich przełożenia na projekt, stanowiący podstawę konstrukcji i weryfikacji systemów. Projekt lub wybór elementów. Rozwój kompletnego zestawu szczegółowych modeli, właściwości i/lub cech opisanych w sposób odpowiedni do wdrożenia. Przyjęcie i dostosowanie modeli cyklu życia projektu systemów opartych na kontekście pracy i dokonaniu odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Projektowanie oprogramowania SWDN

Specyfikacja i projekt oprogramowania spełniającego zdefiniowane wymagania poprzez przestrzeganie uzgodnionych standardów i zasad projektowania. Definicja oprogramowania, elementów, interfejsów i powiązanych cech. Wskazanie koncepcji i wzorców oraz przełożenia na projekt zapewniający podstawę tworzenia i weryfikacji oprogramowania. Ocena alternatywnych rozwiązań i kompromisów. Ułatwienie podejmowania decyzji dotyczących projektu w ramach ograniczeń projektowania systemów, standardów projektowania, jakości, wykonalności, rozszerzania i łatwości konserwacji. Rozwój i iteracja prototypów/symulacji w celu umożliwienia doinformowanego podejmowania decyzji. Przyjęcie i dostosowanie modeli projektowania oprogramowania, narzędzi i technik w oparciu o kontekst pracy i odpowiedni wybór pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG

Planowanie, projektowanie, tworzenie, zmienianie, weryfikacja, testowanie i dokumentacja nowych i zmienionych elementów oprogramowania w celu dostarczenia uzgodnionej wartości dla udziałowców. Wskazanie, tworzenie i zastosowanie uzgodnionego rozwoju oprogramowania i standardów oraz procesów bezpieczeństwa. Przyjęcie i wdrożenie modeli cyklu życia rozwoju oprogramowania i dokonanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych RESD

Architektura, projekt i rozwój niezawodnego oprogramowania w czasie rzeczywistym, systemów operacyjnych, narzędzi i systemów osadzonych. Wyposażenie systemów komputerowych w dedykowane funkcje w ramach większych systemów mechanicznych lub elektronicznych, często w czasie rzeczywistym przy istnieniu ograniczeń związanych z bezpieczeństwem i niezawodnością. Zazwyczaj obejmuje współdziałanie ze sprzętem, czujnikami mechanicznymi i elementami uruchamiającymi do monitorowania i sterowania w zastosowaniach przemysłowych, motoryzacyjnych, lotniczych, maszynach medycznych, robotach i urządzeniach, włączając urządzenia IoT (internet rzeczy).

Rozwój animacji ADEV

Architektura, projektowanie i rozwój systemów animowanych i interaktywnych, takich jak gry i symulacje.

Modelowanie danych i projektowanie DTAN

Rozwój modeli w celu reprezentowania i komunikowania wymagań danych oraz umożliwienia organizacjom zrozumienia ich zasobów danych oraz relacji pomiędzy rzeczywistymi podmiotami. Badania, analiza i ustalanie zakresu wymagań danych do wspierania rozwoju systemów oprogramowania, integracji danych oraz czynności odzyskiwania danych. Iteracja, przegląd i konserwacja wymagań i modeli danych.

Projekt bazy danych DBDS

Specyfikacja, projektowanie i utrzymanie mechanizmów przechowywania i dostępu do danych wspierających potrzeby informacyjne firmy. Projektowanie fizycznych warstw danych, rozwiązywanie potrzeb dotyczących zasobów danych i struktur lokalnie przechowywanych danych danego przedsiębiorstwa. Definicja fizycznych lub wirtualnych struktur przechowywania danych niezbędnych do obsługi usług wywiadu biznesowego oraz analizy danych.

Projekt sieci NTDS

Tworzenie projektu sieci oraz zasad, strategii, architektur i dokumentacji projektowej obejmującej nagrania głosowe, dane, tekst, wiadomości e-mail, faks oraz zdjęcia w celu wspierania strategii biznesowej oraz wymagań biznesowych w zakresie łączności, przepustowości, współdziałania, bezpieczeństwa, odporności, odzyskiwania, dostępu i dostępu zdalnego. Może obejmować wszystkie aspekty infrastruktury komunikacyjnej, wewnętrznej i zewnętrznej, mobilnej, publicznej i prywatnej, Internetu, Intranetu oraz centrów obsługi telefonicznej.

Testowanie TEST

Planowanie, projektowanie, zarządzanie, wykonanie i dokonywanie raportów z testów przy użyciu odpowiednich narzędzi i technik testowania oraz zgodnie z ustalonymi standardami dotyczącymi procesów oraz regulacjami branżowymi. Celem testowania jest zapewnienie, że nowe i zmienione systemy, konfiguracje, pakiety lub usługi wraz z dowolnymi interfejsami działają zgodnie ze specyfikacją (włączając wymagania bezpieczeństwa), a ryzyka powiązane z wdrożeniem są odpowiednio poznane i udokumentowane. Testowanie obejmuje proces inżynierii, korzystania i utrzymania testaliów (przypadki testowe, skrypty testowe, raporty z testów, plany testów itd.) w celu zmierzenia i poprawy jakości testowanego oprogramowania.

Inżynieria bezpieczeństwa SFEN

Zastosowanie odpowiednich metod w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wszystkich faz cyklu życia rozwoju systemów pod kątem bezpieczeństwa, włączając konserwację i ponowne wykorzystanie. Obejmują one analizę zagrożeń i ryzyka dla bezpieczeństwa, specyfikację wymagań bezpieczeństwa, projekt architektury systemu powiązanego z bezpieczeństwem, projektowanie metod formalnych, zatwierdzanie i weryfikację bezpieczeństwa oraz przygotowanie analizy bezpieczeństwa.

Tworzenie treści informacji INCA

Zastosowanie zasad i praktyk tworzenia, projektowania, kontrolowania i prezentowania informacji tekstowych (wspieranych w razie konieczności treściami graficznymi), aby spełnić wymagania zamierzonych odbiorców. Informacje mogą być przekazywane w formie cyfrowej, drukowanej lub na innym nośniku. Zarządzanie procesem tworzenia oraz interakcjami w ramach procesu redakcji i publikacji.