Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Obsługa usługi

Obsługa usługi

Oprogramowanie systemowe SYSP

Oferowanie specjalistycznego doświadczenia w celu ułatwienia i realizacji instalacji i konserwacji oprogramowania systemowego, takiego jak systemy operacyjne, produkty do zarządzania danymi, produkty automatyzacji biura oraz inne oprogramowanie narzędziowe.

Zarządzanie wydajnością CPMG

Planowanie, projektowanie i zarządzanie wydajnością, funkcjonalnością i zrównoważonym rozwojem elementów usługi (włączając sprzęt, oprogramowanie, zasoby sieciowe oraz oprogramowanie/infrastrukturę jako usługę), aby spełnić obecne i prognozowane potrzeby w wydajny kosztowo sposób dostosowany do działalności. Modelowanie długoterminowych i krótkoterminowych wahań poziomu wydajności wymaganego do realizacji usługi. Wdrożenie technik kontroli zapotrzebowania oraz zwiększenia/zmniejszenia wydajności w rentowny sposób, w terminie, zgodnie ze zmianami zapotrzebowania.

Administrowanie zabezpieczeniami SCAD

Świadczenie usług zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym oraz administracyjnych. Zazwyczaj obejmuje zatwierdzanie i monitorowanie dostępu do udogodnień IT lub infrastruktury, dochodzenie w sprawie nieautoryzowanego dostępu i zgodność ze stosownymi przepisami.

Testy penetracyjne PENT

Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa danej organizacji poprzez projektowanie i realizację testów penetracyjnych, które wykazują, w jaki sposób przeciwnik może doprowadzić do naruszenia celów dotyczących zabezpieczeń organizacji lub osiągnąć określone przeciwne cele. Testy penetracyjne mogą być czynnościami odrębnymi lub aspektami testów akceptacyjnych przed uzyskaniem zatwierdzenia do pracy. Zapewnienie lepszego wglądu w ryzyko biznesowe poszczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Technologia częstotliwości radiowej RFEN

Wdrożenie, integracja, kalibracja, dostrojenie i konserwacja elementów analogowych oraz stosujących częstotliwości radiowe (RF) w systemach IT.

Obsługa aplikacji ASUP

Świadczenie usług konserwacji i wsparcia dla aplikacji, zarówno bezpośrednio dla użytkowników systemu lub funkcji realizacji usługi. Wsparcie zazwyczaj obejmuje dochodzenie i rozwiązanie problemów i może również obejmować monitoring wydajności. Problemy można rozwiązać, zapewniając porady lub szkolenia dla użytkowników, doradzając korekty (stałe lub tymczasowe) usterek, wprowadzając modyfikacje ogólne lub dostosowane do danej placówki, aktualizując dokumentację, manipulując danymi lub definiując usprawnienia. Wsparcie często obejmuje bliską współpracę z twórcami systemu i/lub współpracownikami specjalizującymi się w różnych obszarach, takich jak administracja bazą danych lub obsługa sieci.

Infrastruktura IT ITOP

Obsługa i kontrola infrastruktury IT (obejmującej sprzęt fizyczny lub wirtualny, oprogramowanie, usługi sieciowe i przechowywanie danych) na miejscu lub świadczonych jako usługi w chmurze, niezbędnej do dostarczania i obsługi potrzeb firmy związanych z systemami informatycznymi. Obejmuje przygotowanie nowych lub zmienionych usług, obsługę procesu zmiany, zarządzanie standardami prawnymi, regulacyjnymi i zawodowymi, tworzenie i zarządzanie systemami i elementami w środowiskach wirtualnych lub w chmurze oraz monitorowanie wydajności systemów i usług w odniesieniu do ich wkładu w wyniki firmy, jej bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Zastosowanie narzędzi do zarządzania infrastrukturą w celu automatyzacji udostępniania, testowania, wdrażania, monitorowania elementów infrastruktury.

Administrowanie bazami danych DBAD

Instalowanie, konfigurowanie, aktualizowanie, administrowanie, monitorowanie i konserwacja baz danych. Zapewnienie wsparcia dot. operacyjnych baz danych w użytku produkcyjnym oraz do celów wewnętrznych i tymczasowych, takich jak rozwój i testowanie iteracyjne. Poprawa jakości baz danych i narzędzi oraz procesów administracji bazy danych (włączając automatyzację).

Zarządzanie magazynowaniem STMG

Planowanie, wdrożenie, konfiguracja i dostrojenie sprzętu i oprogramowania do magazynowania, obejmujące przechowywanie danych online, offline, zdalnych oraz poza siedzibą firmy (kopie zapasowe, archiwizacja i odzyskiwanie) oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami ustawowymi i dot. bezpieczeństwa.

Obsługa sieci NTAS

Świadczenie usług konserwacji i obsługi sieci. Wsparcie może być zapewniane dla użytkowników systemu oraz funkcji dostarczania usługi. Wsparcie zazwyczaj przyjmuje formę badania i rozwiązywania problemów oraz przekazywania informacji na temat systemów. Może również obejmować monitoring ich wydajności. Problemy mogą być rozwiązane poprzez zapewnianie porad lub szkoleń dla użytkowników z zakresu funkcjonalności sieci, prawidłowego działania lub ograniczeń, poprzez doradzanie obejścia, usuwanie usterek lub wprowadzanie modyfikacji ogólnych lub specjalistycznych dla danej lokalizacji.

Zarządzanie problemem PBMG

Rozwiązywanie (reaktywne i proaktywne) problemów w ramach cyklu życia systemu informatycznego, włączając klasyfikację, priorytetyzację i zapoczątkowanie działań, dokumentację głównych przyczyn i wdrożenie środków zaradczych w celu zapobiegania przyszłym zdarzeniom.

Zarządzanie zdarzeniami USUP

Przetwarzanie i koordynacja odpowiednich i terminowych odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące zdarzeń, włączając kierowanie wniosków o pomoc do odpowiednich funkcji w celu rozwiązania, monitorowanie czynności dotyczących rozwiązania i informowanie klientów o postępie w zakresie przywrócenia usługi.

Zarządzanie obiektami DCMA

Planowanie, kontrola i zarządzanie wszystkimi obiektami, które łącznie tworzą majątek IT. Obejmuje świadczenie i zarządzanie środowiskiem fizycznym, włączając przydzielanie przestrzeni i zasilania, oraz monitoring środowiskowy w celu zapewnienia statystyk dotyczących zużycia energii. Obejmuje kontrolę dostępu fizycznego oraz przestrzeganie wszystkich obowiązkowych polityk i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.