Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Infrastruktura IT ITOP

Obsługa i kontrola infrastruktury IT (obejmującej sprzęt fizyczny lub wirtualny, oprogramowanie, usługi sieciowe i przechowywanie danych) na miejscu lub świadczonych jako usługi w chmurze, niezbędnej do dostarczania i obsługi potrzeb firmy związanych z systemami informatycznymi. Obejmuje przygotowanie nowych lub zmienionych usług, obsługę procesu zmiany, zarządzanie standardami prawnymi, regulacyjnymi i zawodowymi, tworzenie i zarządzanie systemami i elementami w środowiskach wirtualnych lub w chmurze oraz monitorowanie wydajności systemów i usług w odniesieniu do ich wkładu w wyniki firmy, jej bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Zastosowanie narzędzi do zarządzania infrastrukturą w celu automatyzacji udostępniania, testowania, wdrażania, monitorowania elementów infrastruktury.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4

Infrastruktura IT: Poziom 1

Przyczynia się, pod nadzorem, do obsługi infrastruktury.

Infrastruktura IT: Poziom 2

Wykonuje uzgodnione procedury operacyjne o charakterze rutynowym. Przyczynia się do konserwacji, instalacji i rozwiązywania problemów.

Infrastruktura IT: Poziom 3

Przeprowadza uzgodnione procedury operacyjne, włączając konfigurację infrastruktury, instalację i konserwację. Stosuje narzędzia do zarządzania infrastrukturą, aby gromadzić i sporządzać raporty dotyczące statystyk obciążenia i wydajności oraz automatyzacji udostępniania, testowania i wdrożenia nowej i zmienionej infrastruktury. Przyczynia się do wdrożenia prac konserwacyjnych i instalacyjnych. Stosuje standardowe procedury i narzędzia do wykonywania zdefiniowanych kopii zapasowych systemu i w razie konieczności przywracania danych. Wskazuje problemy operacyjne i przyczynia się do ich rozwiązania.

Infrastruktura IT: Poziom 4

Zapewnia wiedzę techniczną umożliwiającą prawidłowe stosowanie procedur operacyjnych. Wykorzystuje narzędzia do zarządzania infrastrukturą, aby określić statystki obciążenia i wydajności. Przyczynia się do planowania i wdrożenia prac konserwacyjnych i instalacyjnych, włączając tworzenie i konfigurację elementów infrastruktury w środowiskach wirtualnych. Wdraża uzgodnione zmiany w infrastrukturze oraz planach konserwacji. Konfiguruje narzędzia do automatyzacji udostępniania, testowania i wdrożenia nowej i zmienionej infrastruktury. Wskazuje problemy operacyjne oraz przyczynia się do ich rozwiązania, sprawdzając, czy są zarządzane zgodnie z ustalonymi standardami i procedurami. Zapewnia raporty i propozycje poprawy dla specjalistów, użytkowników i menedżerów.

Infrastruktura IT: Poziomy 5-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.