Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Przeniesienie usługi

Przeniesienie usługi

Akceptacja usługi SEAC

Uzyskanie formalnego potwierdzenia spełnienia kryteriów akceptacji usługi oraz gotowości usługodawcy do obsługi nowej usługi po jej wdrożeniu. (Kryteria akceptacji usługi są stosowane w celu zapewnienia, że usługa spełnia określone wymagania, włączając wymagania w zakresie funkcjonalności, wsparcia operacyjnego, wydajności i jakości).

Zarządzanie konfiguracją CFMG

Planowanie, zarządzanie, kontrola i nadzór nad zasobami i artefaktami usług, organizacyjnymi i projektowymi. Identyfikacja, klasyfikacja i specyfikacja pozycji konfiguracji (CI) oraz ich wzajemnych relacji. Identyfikacja konfiguracji i wersji kodu źródłowego, oprogramowania, systemów, dokumentów i zależnych od usługi CI w różnych punktach w czasie. Systematyczne kontrolowanie zmian konfiguracji oraz utrzymanie spójności i śledzenia konfiguracji w ramach cyklu życia projektu, systemu i/lub usługi. Wskazanie i dokumentowanie cech funkcjonalnych i fizycznych CI, kontrolowanie zmian tych cech, rejestrowanie i raportowanie statusu przetwarzania i wdrożenia zmiany. Weryfikacja i audyt CI pod kątem jakości danych oraz zgodności z określonymi wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Zarządzanie aktywami ASMG

Zarządzanie cyklem życia wszystkich zarządzanych zasobów (sprzęt, oprogramowanie, własność intelektualna, licencje, gwarancje itd.), włączając bezpieczeństwo, zapasy, zgodność z przepisami, wykorzystanie i usuwanie, którego celem jest ochrona i zabezpieczenie portfolio aktywów korporacyjnych, optymalizacja łącznego kosztu posiadania i zrównoważonego rozwoju poprzez minimalizacji kosztów operacyjnych, poprawienie decyzji dotyczących inwestycji i nakłady kapitałowe na rzecz potencjalnych możliwości. Wiedza i zastosowanie standardów międzynarodowych dotyczących zarządzania zasobami oraz bliska integracja w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, zmianą i konfiguracją stanowią przykłady rozwoju usprawnionego zarządzania aktywami.

Zarządzanie zmianą CHMG

Zarządzanie zmianą infrastruktury usług, włączając aktywa usług, pozycje konfiguracji oraz powiązaną dokumentację. Zarządzanie zmianą stosuje żądania zmiany (RFC) dotyczące standardowych lub awaryjnych zmian oraz zmian w wyniku zdarzeń i problemów w celu zapewnienia skutecznej kontroli i zmniejszenia ryzyka względem dostępności, wydajności, bezpieczeństwa i zgodność z usługami biznesowymi, których dotyczy zmiana.

Wprowadzanie i wdrażanie RELM

Zarządzanie procesami, systemami i funkcjami w tworzenia pakietów, budowania, testowania i wdrażania zmian oraz aktualizacji (które są połączone jako wydania) w rzeczywistym środowisku, ustalanie i kontynuowanie określonej usługi w celu umożliwienia kontrolowanego i skutecznego przekazania kierownictwu operacyjnemu i społeczności użytkowników. Zastosowanie automatyzacji do poprawy skuteczności i jakości wprowadzenia.