Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Strategia i planowanie

Strategia i planowanie

Planowanie strategiczne ITSP

Tworzenie i utrzymywanie strategii mającej na celu dostosowanie działań organizacyjnych, planów i zasobów do celów biznesowych.

Koordynacja systemów informacyjnych ISCO

Koordynacja strategii informacyjnych i technologicznych w przypadku, gdy przyjęcie wspólnego podejścia przyniosłoby korzyści organizacji.

Zarządzanie informacjami IRMG

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie pełnego cyklu życia zarządzania cyfrowo zorganizowanymi informacjami i zapisami.

Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL

Dopasowanie strategii technologicznej organizacji do jej misji biznesowej, strategii i procesów oraz udokumentowanie tego za pomocą modeli architektonicznych.

Architektura rozwiązania ARCH

Opracowywanie i komunikowanie wielowymiarowej architektury rozwiązania w celu osiągnięcia uzgodnionych wyników biznesowych.

Innowacje INOV

Identyfikowanie, wyznaczanie priorytetów, inkubowanie i wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez technologie informacyjne, komunikacyjne i cyfrowe.

Monitoring wschodzących technologii EMRG

Identyfikowanie i ocenianie nowych i wschodzących technologii, produktów, usług, metod i technik.

Badania RSCH

Systematyczne tworzenie nowej wiedzy poprzez gromadzenie danych, innowacje, eksperymenty, ocenę i rozpowszechnianie.

Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM

Analizowanie i proaktywne zarządzanie popytem biznesowym na nowe usługi lub modyfikacje istniejących funkcji lub wielkości usług.

Zarządzanie finansowe FMIT

Wspieranie efektywnego wykorzystania i kontroli zasobów finansowych.

Pomiar MEAS

Rozwijanie i obsługa zdolności pomiarowych w celu wspierania uzgodnionych potrzeb informacyjnych organizacji.

Zrównoważony rozwój SUST

Udzielanie porad, pomocy i kierownictwa w celu umożliwienia organizacji zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Zarządzanie ciągłością COPL

Opracowywanie, wdrażanie i testowanie ram ciągłości działania.