Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: B. Build

B. Build

Definicja wymagań i zarządzanie REQM

Ujawnienie, analiza, specyfikacja i sprawdzanie wymagań i ograniczeń na poziomie umożliwiającym skuteczny rozwój i obsługę nowego lub zmienionego oprogramowania, systemów, procesów, produktów i usług. Zarządzanie wymaganiami przez cały okres dostawy i operacyjnego cyklu życia oprogramowania, systemu, procesów, produktów i usług. Negocjacje dotyczące kompromisów akceptowalnych dla kluczowych udziałowców oraz mieszczących się w ramach budżetu, wymagań technicznych, ustawowych i innych ograniczeń. Przyjęcie i wdrożenie modeli cyklu życia zarządzania wymaganiami w oparciu o kontekst pracy oraz odpowiedni wybór pomiędzy podejściem prognozowanym / opartym na planie a bardziej adaptacyjnym (iteracyjnym i zwinnym).

Zarządzanie rozwojem systemów DLMG

Planowanie, ocena i realizacja programów prac rozwojowych systemu zgodnie z celami dotyczącymi terminu, budżetu i jakości. Wskazanie zasobów niezbędnych do rozwoju systemu oraz sposobu zapewnienia zgodności ze skuteczną wydajnością dostaw. Dostosowanie czynności zapewniających rozwój systemów oraz ich realizacja zgodnie z ustalonymi architekturami i standardami. Rozwój strategii komunikacji planów rozwoju przyszłych systemów. Wdrożenie i przyjęcie modeli cyklu życia rozwoju systemów opartych na kontekście pracy i odpowiednim wyborze pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Projektowanie oprogramowania SWDN

Specyfikacja i projekt oprogramowania spełniającego zdefiniowane wymagania poprzez przestrzeganie uzgodnionych standardów i zasad projektowania. Definicja oprogramowania, elementów, interfejsów i powiązanych cech. Wskazanie koncepcji i wzorców oraz przełożenia na projekt zapewniający podstawę tworzenia i weryfikacji oprogramowania. Ocena alternatywnych rozwiązań i kompromisów. Ułatwienie podejmowania decyzji dotyczących projektu w ramach ograniczeń projektowania systemów, standardów projektowania, jakości, wykonalności, rozszerzania i łatwości konserwacji. Rozwój i iteracja prototypów/symulacji w celu umożliwienia doinformowanego podejmowania decyzji. Przyjęcie i dostosowanie modeli projektowania oprogramowania, narzędzi i technik w oparciu o kontekst pracy i odpowiedni wybór pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG

Planowanie, projektowanie, tworzenie, zmienianie, weryfikacja, testowanie i dokumentacja nowych i zmienionych elementów oprogramowania w celu dostarczenia uzgodnionej wartości dla udziałowców. Wskazanie, tworzenie i zastosowanie uzgodnionego rozwoju oprogramowania i standardów oraz procesów bezpieczeństwa. Przyjęcie i wdrożenie modeli cyklu życia rozwoju oprogramowania i dokonanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Projekt sieci NTDS

Tworzenie projektu sieci oraz zasad, strategii, architektur i dokumentacji projektowej obejmującej nagrania głosowe, dane, tekst, wiadomości e-mail, faks oraz zdjęcia w celu wspierania strategii biznesowej oraz wymagań biznesowych w zakresie łączności, przepustowości, współdziałania, bezpieczeństwa, odporności, odzyskiwania, dostępu i dostępu zdalnego. Może obejmować wszystkie aspekty infrastruktury komunikacyjnej, wewnętrznej i zewnętrznej, mobilnej, publicznej i prywatnej, Internetu, Intranetu oraz centrów obsługi telefonicznej.

Testowanie TEST

Planowanie, projektowanie, zarządzanie, wykonanie i dokonywanie raportów z testów przy użyciu odpowiednich narzędzi i technik testowania oraz zgodnie z ustalonymi standardami dotyczącymi procesów oraz regulacjami branżowymi. Celem testowania jest zapewnienie, że nowe i zmienione systemy, konfiguracje, pakiety lub usługi wraz z dowolnymi interfejsami działają zgodnie ze specyfikacją (włączając wymagania bezpieczeństwa), a ryzyka powiązane z wdrożeniem są odpowiednio poznane i udokumentowane. Testowanie obejmuje proces inżynierii, korzystania i utrzymania testaliów (przypadki testowe, skrypty testowe, raporty z testów, plany testów itd.) w celu zmierzenia i poprawy jakości testowanego oprogramowania.

Tworzenie treści informacji INCA

Zastosowanie zasad i praktyk tworzenia, projektowania, kontrolowania i prezentowania informacji tekstowych (wspieranych w razie konieczności treściami graficznymi), aby spełnić wymagania zamierzonych odbiorców. Informacje mogą być przekazywane w formie cyfrowej, drukowanej lub na innym nośniku. Zarządzanie procesem tworzenia oraz interakcjami w ramach procesu redakcji i publikacji.

Projekt doświadczeń użytkownika HCEV

Proces iteracyjnego projektowania w celu zwiększenia satysfakcji użytkownika poprzez poprawę użyteczności i dostępności podczas interakcji z systemem, produktem lub usługą. Projekt zadań cyfrowych oraz offline użytkownika, interakcji i interfejsów w celu spełnienia wymagań dotyczących użyteczności i dostępności. Udoskonalenie projektów w odpowiedzi na ocenę skoncentrowaną na użytkowniku oraz opinie i informacje dotyczące projektu od osób odpowiedzialnych za projekt, rozwój i wdrożenie.

Integracja i tworzenie systemów SINT

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań dotyczących elementów integracji/kompilacji, podsystemów i interfejsów do budowania systemów operacyjnych, produktów lub usług dostarczanych klientom lub do celów wewnętrznych i tymczasowych, takich jak testowanie. Rozwój możliwości organizacyjnych pod kątem integracji oraz kompilacji systemów, włączając automatyzację i ciągłą integrację.

Instalacja/likwidacja systemu HSIN

Instalacja, testowanie,w drożenie lub likwidacja i demontaż przewodów, okablowania, urządzeń, sprzętu i powiązanego oprogramowania, przy przestrzeganiu planów i instrukcji oraz zgodnie z ustalonymi standardami. Testowanie komponentów urządzeń i oprogramowania, rozwiązywanie usterek i rejestrowanie wyników. Sporządzanie raportów na temat szczegółów zainstalowanego oprogramowania i sprzętu w celu zapewnienia aktualizacji dokumentacji zarządzania konfiguracją.

Wprowadzanie i wdrażanie RELM

Zarządzanie procesami, systemami i funkcjami w tworzenia pakietów, budowania, testowania i wdrażania zmian oraz aktualizacji (które są połączone jako wydania) w rzeczywistym środowisku, ustalanie i kontynuowanie określonej usługi w celu umożliwienia kontrolowanego i skutecznego przekazania kierownictwu operacyjnemu i społeczności użytkowników. Zastosowanie automatyzacji do poprawy skuteczności i jakości wprowadzenia.