Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Strategia cyfrowa, innowacje i inwestycje

Strategia cyfrowa, innowacje i inwestycje

Uzgodnienie docelowych wyników i strategii biznesowych, planów i inwestycji wymaganych do dostarczenia ... - programów innowacyjnych w celu zapewnienia szeregu możliwości biznesowych w skali cyfrowej - zwiększenia zadowolenia klientów cyfrowych i użytkowników końcowych w celu poprawy lojalności, przychodów, wydajności i utrzymania. - przekształcanie procesów biznesowych w celu obniżenia kosztów, poprawy wydajności, integracji partnerów łańcucha dostaw i zróżnicowania ofert. - uzyskiwanie informacji i analiz w celu podejmowania lepszych decyzji, poprawy wydajności oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej i przewagi. - optymalizacja infrastruktury i operacji w celu poprawy sprawności, elastyczności i efektywności pod względem kosztów. - uprościć zarządzanie, aby zmniejszyć złożoność, rozwiązać problemy, zanim się nimi zajmą, uzyskać widoczność i kontrolę aktywów. - identyfikacja przełomowych technologii cyfrowych, - projektowanie zorientowane na użytkownika, - rygorystyczne podejście do zarządzania produktem, planowania i alokacji zasobów.

Planowanie strategiczne ITSP

Tworzenie, powtarzanie i utrzymanie strategii w celu dostosowania działań organizacji, planów i zasobów z celami biznesowymi oraz rozwojem planów realizacji i postępu tej strategii. Współpraca z udziałowcami w celu komunikowania i włączenia zarządzania strategicznego poprzez cele, odpowiedzialność i monitorowanie postępu.

Innowacje INOV

Zdolność identyfikowania, ustalania ważności, rozwijania i wykorzystania możliwości oferowanych przez technologie informacyjne, komunikacyjne i cyfrowe. Rozwój i wdrażanie procesów, narzędzi i infrastruktury do obsługi innowacji. Angażowanie wewnętrznych i zewnętrznych możliwości, pracowników, partnerów komercyjnych, klientów, użytkowników i innych udziałowców w proces innowacji. Zarządzanie, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie procesu innowacji.

Monitoring wschodzących technologii EMRG

Wskazanie nowych i wschodzących technologii, produktów, usług, metod i technik. Ocena ich znaczenia i potencjalnego wpływu (zarówno zagrożeń, jak i możliwości) na czynniki wpływające na działalność, koszty, jakość lub zrównoważony rozwój. Komunikacja na temat wschodzących technologii oraz ich wpływu.

Badania dot. użytkownika URCH

Określenie zachowań, potrzeb i motywacji użytkowników dzięki wykorzystaniu etnografii, technik obserwacji, analizy zadań oraz innych metodologii obejmujących kontekst socjologiczny i technologiczny. Wykorzystanie podejścia obejmującego znaczne zaangażowanie użytkowników w badania w celu uzyskania dogłębnego zrozumienia i odkrycia nowych możliwości dla systemów, produktów i usług. Kwantyfikacja różnych populacji użytkowników oraz ich potrzeb, wskazanie użytkowników i segmentów docelowych w celu zmaksymalizowania szans na powodzenie projektu systemów, produktów i usług. Włączenie szeregu użytkowników w badania, aby uchwycić zróżnicowanie użytkowników systemów, produktów i usług danej organizacji przy dążeniu do zapewnienia użyteczności i dostępności dla wszystkich.

Projekt doświadczeń użytkownika HCEV

Proces iteracyjnego projektowania w celu zwiększenia satysfakcji użytkownika poprzez poprawę użyteczności i dostępności podczas interakcji z systemem, produktem lub usługą. Projekt zadań cyfrowych oraz offline użytkownika, interakcji i interfejsów w celu spełnienia wymagań dotyczących użyteczności i dostępności. Udoskonalenie projektów w odpowiedzi na ocenę skoncentrowaną na użytkowniku oraz opinie i informacje dotyczące projektu od osób odpowiedzialnych za projekt, rozwój i wdrożenie.

Usprawnianie procesów biznesowych BPRE

Tworzenie nowych i potencjalnie zakłócających podejść do prowadzenia działań biznesowych w celu stworzenia możliwości biznesowych, dostarczania nowych lub poprawionych produktów/usług lub poprawy łańcucha dostaw. Wskazanie i wdrożenie usprawnień operacji biznesowych, usług i modeli. Ocena kosztów i potencjalnych korzyści nowych podejść. Analiza i projektowanie procesów biznesowych w celu przyjęcia i wykorzystania technologii poprawiających wydajność biznesową. Rozwój możliwości zarządzania procesami przedsiębiorstw w celu zwiększenia elastyczności organizacyjnej i szybkości reagowania na zmianę.

Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM

Analiza i proaktywne zarządzanie zapotrzebowaniem firmy na nowe usługi lub zmianę cech lub ilości istniejących usług. Współpraca z firmami w celu priorytetowego traktowania zapotrzebowania w celu poprawy wartości biznesowej. Opracowywanie i komunikacja spostrzeżeń dotyczących wzorców zapotrzebowania. Proponowanie odpowiedzi w celu spełnienia krótkoterminowego i długoterminowego zapotrzebowania oraz ułatwienie podejmowania decyzji i planowania. Integrowanie analizy i planowania zapotrzebowania z wszechstronnymi procesami strategicznymi, operacyjnymi oraz planowania zmiany.

Zarządzanie portfolio POMG

Rozwój i stosowanie systematycznych ram zarządzania do definiowania i dostarczania portfolio programów, projektów i/lub stałych usług wspierających określone strategie i cele biznesowe. Obejmuje wdrożenie strategicznych ocen inwestycji i procesu podejmowania decyzji opartego na wyraźnym zrozumieniu kosztów, ryzyka, wzajemnych zależności oraz wpływu na istniejące działania biznesowe umożliwiające pomiar i obiektywną ocenę potencjalnych zmian oraz korzyści do osiągnięcia. Ustalanie priorytetów wykorzystania zasobów oraz zmian do wdrożenia. Regularny przegląd portfolio. Zarządzanie cyklem życia usług (proponowanych lub w rozwoju), katalogiem usług (w czasie rzeczywistym lub dostępnych do rozwoju) oraz usługami przestarzałymi.

Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL

Tworzenie, powielanie i utrzymanie struktur, takich jak architektura przedsiębiorstw i biznesu obejmujących kluczowe zasady, metody i modele opisujące przyszły stan organizacji oraz pozwalające na ich ewolucję. Zazwyczaj obejmuje to interpretację celów i czynników biznesowych; przełożenie strategii biznesowej oraz celów na model operacyjny; strategiczną ocenę obecnych możliwości, wskazanie wymaganych zmian w możliwościach; oraz opis relacji międzyludzkich, pomiędzy organizacjami, usługami, procesami, danymi, informacjami, technologią i środowiskiem zewnętrznym. Proces rozwoju architektury wspiera tworzenie wymogów, standardów i zasad przewodnich w celu definiowania, gwarantowania i zarządzania wymaganą ewolucją; ułatwia ona zmianę struktury organizacyjnej, procesów biznesowych, systemów i infrastruktury w celu osiągniecia przewidywalnego przejścia w zakładany stan.

Zarządzanie produktem PROD

Aktywne zarządzanie produktami i usługami w ramach cyklu życia (od powstania do wycofania) w celu spełnienia możliwości rynkowych oraz potrzeb klienta/użytkownika i generowania największej możliwej wartość dla firmy. Przyjęcie i dostosowanie modeli rozwoju produktów w oparciu o kontekst pracy i dokonywanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Marketing MKTG

Badanie, analiza i symulacja potencjalnych lub istniejących rynków IT, produktów i usług powiązanych w celu zapewnienia solidnych podstaw rozwoju firmy i generowania satysfakcjonującego przepływu zapytań klientów. Zarządzanie i rozwój strategii, kampanii i codziennych czynności marketingowych dostarczanych przez odpowiednie kanały.