Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Planowanie strategiczne ITSP

Tworzenie, powtarzanie i utrzymanie strategii w celu dostosowania działań organizacji, planów i zasobów z celami biznesowymi oraz rozwojem planów realizacji i postępu tej strategii. Współpraca z udziałowcami w celu komunikowania i włączenia zarządzania strategicznego poprzez cele, odpowiedzialność i monitorowanie postępu.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Planowanie strategiczne: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Planowanie strategiczne: Poziom 5

Gwarantuje, że wszyscy udziałowcy przestrzegają strategicznego podejścia do zarządzania oraz terminów. Gromadzi informacje i tworzy raporty oraz spostrzeżenia wspierające procesy zarządzania strategicznego. Rozwija i komunikuje plany postępu strategii. Przyczynia się do rozwoju zasad, standardów i wytycznych w celu rozwoju i planowania strategii.

Planowanie strategiczne: Poziom 6

Wyznacza zasady, standardy i wytyczne sposobu przeprowadzania strategicznego rozwoju i planowania organizacji. Kieruje i zarządza tworzeniem lub przeglądem strategii spełniającej wymagania firmy. Rozwija, komunikuje, wdraża i przegląda procesy gwarantujące, że strategiczne zarządzanie jest osadzone w planach zarządzania i operacyjnych danej organizacji.

Planowanie strategiczne: Poziom 7

Kieruje tworzeniem definicji, wdrożeniem i komunikacją strategicznych ram zarządzania organizacji i kieruje tworzeniem oraz przeglądem strategii i planów wspierających strategiczne wymagania biznesowe.