Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL

Tworzenie, powielanie i utrzymanie struktur, takich jak architektura przedsiębiorstw i biznesu obejmujących kluczowe zasady, metody i modele opisujące przyszły stan organizacji oraz pozwalające na ich ewolucję. Zazwyczaj obejmuje to interpretację celów i czynników biznesowych; przełożenie strategii biznesowej oraz celów na model operacyjny; strategiczną ocenę obecnych możliwości, wskazanie wymaganych zmian w możliwościach; oraz opis relacji międzyludzkich, pomiędzy organizacjami, usługami, procesami, danymi, informacjami, technologią i środowiskiem zewnętrznym. Proces rozwoju architektury wspiera tworzenie wymogów, standardów i zasad przewodnich w celu definiowania, gwarantowania i zarządzania wymaganą ewolucją; ułatwia ona zmianę struktury organizacyjnej, procesów biznesowych, systemów i infrastruktury w celu osiągniecia przewidywalnego przejścia w zakładany stan.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Architektura przedsiębiorstw i biznesu: Poziomy 1-4

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Architektura przedsiębiorstw i biznesu: Poziom 5

Przyczynia się do tworzenia i przeglądu strategii możliwości systemów spełniających wymagania strategiczne firmy. Rozwija modele i plany pozwalające na realizację strategii, skorzystanie z korzyści możliwości poprawy wyników biznesowych. Bierze odpowiedzialność za prace badawcze w celu ustalenia wymagań i określenia skutecznych procesów biznesowych poprzez usprawnienia w systemach informatycznych, zarządzaniu danymi, praktykach, procedurach, organizacji i wyposażeniu.

Architektura przedsiębiorstw i biznesu: Poziom 6

Kieruje tworzeniem i przeglądem strategii możliwości systemów spełniających wymagania strategiczne firmy. Gromadzi i ustala priorytety trendów rynkowych i środowiskowych, strategii i celów biznesowych i wskazuje korzyści dla firmy z zastosowania alternatywnych strategii. Rozwija architekturę przedsiębiorstwa oraz procesy gwarantujące osadzenie strategicznych zastosowań zmiany w zarządzaniu organizacją, gwarantując akceptację wszystkich kluczowych udziałowców. Opracowuje i przedstawia analizy biznesowe dotyczące inicjatyw na wysokim poziomie, aprobat, uzyskania finansowania i ustalania priorytetów. Wyznacza strategie, zasady, standardy i praktyki w celu zapewnienia zgodności między strategiami biznesowymi, strategiami dotyczącymi technologii i działaniami transformacji przedsiębiorstw.

Architektura przedsiębiorstw i biznesu: Poziom 7

Kieruje tworzeniem i przeglądem strategii zdolności przedsiębiorstwa do obsługi wymagań strategicznych firmy. Wskazuje korzyści alternatywnych strategii dla firmy. Kieruje rozwojem architektury przedsiębiorstwa i procesami gwarantującym osadzenie strategicznego zastosowania zmiany w zarządzaniu organizacją. Gwarantuje zgodność pomiędzy strategiami biznesowymi, działaniami w ramach transformacji przedsiębiorstwa i kierunkami technologicznymi, ustalając strategie, zasady, standardy i praktyki.